KORSAKOV-studie

‘Het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven’

 

De vraag vanuit de praktijk

In de Nederlandse verpleeghuizen verblijven naar schatting 1000 – 1500 mensen met het syndroom van Korsakov op gespecialiseerde afdelingen. Over het algemeen betreft het relatief jonge, alleenstaande mannen, die gemiddeld 6 à 7 jaar in het verpleeghuis doorbrengen en zeer intensieve zorg nodig hebben. De groep kenmerkt zich door veel bijkomende somatische en psychiatrische aandoeningen. Bovendien blijkt het gebruik van psychofarmaca zeer hoog te zijn. In de dagelijkse zorg voor deze mensen wordt met name de omgang met probleemgedrag en het gebrek aan ziekte-inzicht als belastend ervaren. Tezamen met beperkte wilsbekwaamheid kan dit handelingsverlegenheid teweegbrengen bij de verzorgenden en het behandelend team. Ondanks bekende nadelige effecten bestaat het vermoeden dat psychofarmaca frequent worden ingezet voor de behandeling van deze symptomen.

Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de kenmerken en het functioneren van deze groep mensen, alsmede hun zorgbehoefte. Het huidige aanbod van zorg, behandeling en begeleiding voor deze groep mensen mist hierdoor een wetenschappelijke basis.

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in bovenstaande problematiek is in 2014 vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc, samen met Atlant, de KORSAKOV-studie opgestart. Dit betreft een beschrijvend onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die 24-uurs zorgafhankelijk zijn. Het onderzoek richt zich specifiek op het voorkomen van probleemgedrag en ziekte-inzicht, en de onderlinge verbanden bij deze groep mensen.

 

Wat betekent het voor de client?

Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het mogelijk om de benodigde zorg voor deze doelgroep te expliciteren en dient als basis voor een zorgprogramma. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van passende zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov die afhankelijk zijn van langdurige zorg, aansluitend bij de individuele zorgbehoefte en daarmee bevorderen van de kwaliteit van leven.

 

Stand van zaken

Inmiddels is de dataverzameling afgerond en zijn 4 internationale publicaties verschenen. Naar verwachting volgen in ieder geval nog 2 publicaties en wordt het onderzoek eind 2019 afgerond met een proefschrift.

 

Wie?

Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde, Atlant en uitvoerend onderzoeker, VUmc

Karlijn Joling, projectleider, senior-onderzoeker, VUmc

prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde, VUmc

Marja Depla, senior-onderzoeker, VUmc

Ruth Veenhuizen, onderzoekscoördinator UNO-VUmc

Els Verschuur, voormalig associate lector Topcare, Atlant/ HAN

 

Voor informatie:

Ineke Gerridzen,

Email: i.gerridzen@atlant.nl