De vraag vanuit de praktijk

Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen op dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie. Het is een driejarig project dat door de NZa wordt gefinancierd vanuit de beleidsregel voor kleinschalige experimenten.

Het doel van het project

Het project kent drie hoofpijlers die gebruikt worden om het uiteindelijke doel te bereiken: de juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV bewoner.

De drie pijlers zijn:

  1. Pilot op locatie Marken Haven, afdeling Oostpoort waar diverse interventies ingezet worden om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren, zoals passende activiteitenbegeleiding/arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkelen van een stepped-care model, aanpassingen in de functiemix, kwaliteit en kwantiteit van (speciaal opgeleide) zorgmedewerkers en behandelaren.
  2. Onderzoek naar de resultaten van deze pilot en de vertaalslag van dit onderzoek naar een landelijk niveau. Daarnaast wordt onderzoek gedaan om tot een goede beschrijving en omvang van de doelgroep te komen en daarnaast ook de klantreis in beeld te brengen.
  3. Kennis delen en verbinden samen met onze stakeholders werken aan gezamenlijke zorgstandaard, passend zorgprofiel en –financiering.

Hoever zijn we met het project?

Het project loopt van december 2019 tot en met december 2021. In het afgelopen jaar is de nulmeting door het Trimbos instituut gedaan en zijn de eerste interventies op afdeling Oostpoort ingezet. Verder is de basis gelegd om samen met andere organisaties te gaan werken aan onderwerpen als het beschrijven van de doelgroep en een start gemaakt met het verwetenschappelijken van de goede zorg voor deze mensen. Het delen van kennis en verbinden deden we door de organisatie van een stakeholdersbijeenkomst maar ook door onze kennis te delen tijdens het congres Thuis in het Verpleeghuis.

Wie werken er aan mee?

Het onderzoek is door Atlant samen met het zorgkantoor Zilveren Kruis opgezet. In de uitvoering werken vele partijen mee waaronder het Trimbos/NKOP (Nederlands Kennis Centrum Ouderen Psychiatrie, het Trimbosinstituut, het zorginstituut, Actiz,  NZa, ZINL, Ministerie VWS, CIZ, Actiz, Topcare en Pro Persona .
Binnen Atlant wordt de projectgroep gevormd door Suzanne Blokker (s.blokker@atlant.nl) en Myrka Baalman (m.baalman@atlant.nl).

Beeldmateriaal en links

Informatie over het project op de site van de overheid
Waardigheid & Trots – aanpassing Wlz voor mensen met een psychische stoornis
Eerste bijeenkomst innovatieproject CPV
Presentatie VWS en Atlant op Waardigheid & Trots congres 2019 

Meer informatie

Neem gerust contact op met Suzanne Blokker via s.blokker@atlant.nl