De vraag vanuit de praktijk

Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen op dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie. Het is een vierjarig project dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt gefinancierd vanuit de beleidsregel voor kleinschalige experimenten.

Wil je deze mensen leren kennen? Bekijk de film Frank

Het doel van het project

Het project kent drie hoofpijlers die gebruikt worden om het uiteindelijke doel te bereiken: de juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV bewoner.
De drie pijlers zijn:

  1. Pilot op locatie Marken Haven, afdeling Oostpoort waar diverse interventies ingezet worden om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren, zoals passende activiteitenbegeleiding/arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkelen van een stepped-care model en aanpassingen in de functiemix, kwaliteit en kwantiteit van (speciaal opgeleide) zorgmedewerkers en behandelaren.
  2. Onderzoek naar de resultaten van deze pilot en de vertaalslag van dit onderzoek naar een landelijk niveau maken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan om tot een goede beschrijving en omvang van de doelgroep te komen en brengen we ook de levensreis in beeld.
  3. Kennis delen en verbinden samen met onze stakeholders werken aan een gezamenlijke zorgprogramma, passend zorgprofiel en –financiering.

(Klik op de afbeelding om de infographic te openen)

Hoever zijn we met het project?

  1. Het project loopt van december 2018 tot en met december 2022. Gedurende de coronaperiode zijn we (in aangepaste) vorm gewoon doorgegaan met de interventies op de pilot-afdeling Oostpoort, maar hebben we inmiddels ook een verlenging gekregen om nog verder te werken aan het realiseren van onze ambities.
  2. Het Trimbos Instituut is dan ook begin 2021 gestart met de dataverzameling van het tweede meetmoment. We hopen in 2021 en 2022 alsnog alle gewenste interventies te kunnen inzetten om de effecten hiervan in de eindmeting halverwege 2022 terug te kunnen zien. Daarnaast is door Public Cinema gestart met het in beeld brengen van de levensreis van CPV-bewoners. We verwachten deze later dit jaar te kunnen presenteren.
  3. Verder verwachten we dit jaar ook al onze activiteiten in het netwerk te kunnen oppakken, waarvan een groot deel verbonden zal zijn met het traject rondom de inrichting van de kennisinfrastructuur voor de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis.

Wie werken er aan mee?

Het innovatieproject is door Atlant samen met het zorgkantoor Zilveren Kruis opgezet. In de uitvoering werken vele partijen mee waaronder het Nederlands Kennis Centrum Ouderen Psychiatrie, het Trimbos Instituut, het Zorginstituut, Actiz, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport en het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Beeldmateriaal en links

Meer informatie

Neem gerust contact op met projectleider Suzanne Blokker via s.blokker@atlant.nl