Gerontopsychiatrie

Wat is Gerontopsychiatrie?

Gerontopsychiatrie is zorg en behandeling voor mensen met chronische psychiatrische problemen. Dat zijn bijvoorbeeld psychotische, stemmings- en angststoornissen. Deze stoornissen gaan vaak gepaard met probleemgedrag. Omdat er naast de psychische klachten meestal ook sprake is van complexe lichamelijke problematiek, is specialistische zorg van belang. Atlant is gespecialiseerd in deze zorg.

Atlant en Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie staat bij Atlant voor een combinatie van psychiatrische ziektebeelden/persoonlijkheidsstoornis en de noodzaak tot 24-uurs verpleeghuiszorg. Atlant heeft voor deze cliënten een doordacht zorgaanbod op maat ontwikkeld, dat inspeelt op de wensen en behoeften van deze cliënten en recht doet aan hun mogelijkheden.

Specialistische zorg op maat

Centraal in de gekozen visie en aanpak staat een op deze cliënten toegespitst therapeutisch woon- en leefklimaat, waarbinnen wonen, zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. In de praktijk betekent dit dat de dagelijkse activiteiten binnen de woonomgeving evenals de benodigde (para)medische behandelingen zorgvuldig zijn afgestemd op de wensen, mogelijkheden en het leefritme van de individuele cliënt. Naast een therapeutisch woon- en leefklimaat biedt Atlant een voor deze doelgroep uniek arbeidsmatig leefklimaat, waarbinnen cliënten in een andere dan hun bestaande woonomgeving, zinvol en nuttige (arbeidsmatige) activiteiten verrichten.

Ook bij deze cliënten wordt de zorg vormgegeven door een op elkaar ingespeeld team van verzorgenden, verplegenden, activiteitenbegeleiders, artsen en diverse disciplines zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, psychologen, geestelijke verzorgers, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, mondzorgteam en video interactiebegeleiding.

Verpleeghuis Marken Haven

De afdelingen Noorderbrug, Botlekbrug en Willemsbrug van verpleeghuis Marken Haven zijn speciaal gericht op cliënten met gerontopsychiatrische problematiek (GP). Zij vinden er een veilig en prettig thuis.

Afdeling voor tijdelijk verblijf en observatie

Passage is een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling binnen Atlant. Op de afdeling kunnen we mensen tijdelijk opvangen, bijvoorbeeld als er nog niet direct plek is op de gewenste locatie. Daarnaast biedt de afdeling de mogelijkheid om via observatie te onderzoeken welke zorgbehoefte en locatie geschikt zou zijn. De afdeling is gespecialiseerd in het bieden van een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov of mensen met gerontopsychiatrische problematiek. De focus ligt op het bieden van zorg en structuur binnen een omgeving die, indien nodig, gesloten te maken is.

Meer informatie

Voor meer informatie kun u contact met ons opnemen via:
info@atlant.nl of tel. (055) 506 74 56.

Folder Gerontopsychiatrie downloaden