Veranderingen in de langdurige zorg

In Nederland is zorg en ondersteuning voor ouderen goed geregeld. Toch zijn er veranderingen nodig. Veel ouderen hebben de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Niet meer in een woonzorgcentrum maar thuis of in een appartement met zorg in de buurt. Omdat het aantal ouderen groeit, groeit ook de vraag naar zorg. De zorg die we nu aan ouderen bieden, ook wel de langdurige zorg genoemd, wordt op termijn te duur. Deze langdurige zorg zal anders worden georganiseerd. De landelijke overheid heeft daarin keuzes gemaakt en sinds januari 2015 is er veel veranderd.

In het onderstaande leggen we uit wat deze veranderingen zijn en verwijzen we naar websites die verdere uitleg geven. Contact zoeken met Atlant kan natuurlijk ook. We staan u graag te woord.

Wat zijn die veranderingen?

Voorheen zorgde de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ervoor dat iedereen in Nederland verzekerd was voor langdurige en zware intensieve zorg. Vanaf 1 januari 2015 zijn er voor de langdurige zorg andere wetten en regelingen gekomen.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben met aandacht voor hun individuele welzijn.

Voor wie is deze zorg?
Deze zorg is er voor iedereen met een blijvende lichamelijke of psychogeriatrische beperking (bijvoorbeeld mensen die dementeren) en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperkingen. Het gaat om de ‘zwaardere’ zorg waarbij 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is. Het is de zorg die we nu kennen in de woonzorgcentra en verpleeghuizen van Atlant. Atlant zal deze zorg blijven bieden.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zorgverzekeringswet regelt de verplichte volksverzekering voor geneeskundige zorg. Onder andere de huisarts valt onder deze wet. De wet wordt uitgebreid met twee nieuwe onderdelen: wijkverpleging en behandeling van thuiswonende mensen met een zintuigelijke beperking.

Voor wie is deze zorg?
Deze zorg is voor mensen die thuis wonen en verpleging of verzorging nodig hebben. Bij deze zorg is er een belangrijk rol voor de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige is er voor de cliënten en familie en is de schakel met de huisarts. Atlant zal deze zorg, in de buurt van de woonzorgcentra, aan blijven bieden samen met andere zorgaanbieders.

Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente voert deze wet uit. Binnen deze wet vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, woningaanpassingen maar ook het organiseren van het vrijwilligerswerk en mantelzorgerondersteuning. Via de gemeente kunt u deze diensten aanvragen. Voor de uitvoering van de wet maakt de gemeente afspraken met zorgorganisaties zoals Atlant.

Voor wie is deze zorg?
De WMO regelt zorg en ondersteuning voor alle mensen die thuis wonen met beperkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld chronisch zieke mensen of ouderen.

Verdere informatie

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport vind u meer informatie over de veranderingen in de (langdurige) zorg.
https://www.informatielangdurigezorg.nl/

Contact met Atlant; bellen of mailen

Er verandert veel in de zorg. We kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept. Bij Atlant kunt u terecht met uw vragen. Dat mogen algemene vragen zijn maar ook vragen over uw persoonlijke situatie. Onze medewerkers zijn deskundig en staan u graag te woord.

Telefoon: (055) 506 74 56
Mail: info@atlant.nl