Ondernemingsraad en medezeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) van Atlant adviseert de directie over beleidsontwikkeling en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.

In de OR is plaats voor 13 leden, afkomstig uit alle onderdelen van de organisatie.
Via de OR leden hebben medewerkers een stem in de beleidsontwikkeling van Atlant. De bestuurder toetst nieuw beleid bij de OR, overlegt met de OR en laat zich door de OR adviseren.
Omdat de OR leden vanuit een ander perspectief naar de beleidsitems kijken levert de OR een waardevolle bijdrage aan de beleidsvorming.

De OR vergadert elke donderdag op een wisselende Atlant-locatie en is via mail bereikbaar op or@atlant.nl.

De bevoegdheden van de OR zijn geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden, CAO-VVT en Arbeidsomstandighedenwet.