ANBI

Stichting Atlant Zorggroep, bij het publiek bekend als Atlant, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling
Atlant heeft tot doel het bijstaan van hulpbehoevende mensen die zorg nodig hebben, door het verschaffen van duurzame huisvesting en begeleiding, de gehele of gedeeltelijke immateriële en materiele verzorging, verpleging de behandeling.
Meer informatie over de visie.

Kaderbrief
Bekijk onze actuele Kaderbrief 2021 (beleidsplan). Met meer over de hoofdthema’s; Onze Visie, Onze mensen, Ons Werk, Onze manier, Iedereen is mens en Samen.

Bestuur
De Raad van Bestuur van Atlant is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan het managementteam.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

Bezoldiging
De Raad van Toezicht hanteert voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur de normen zoals die zijn vastgesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnszorg.
Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO-VVT (verzorging, verpleging thuis- en kraamzorg).

Jaardocument
Een actueel verslag van de activiteiten en de jaarrekening vindt u in het Jaardocument maatschappelijke verantwoording van Atlant. (vul in Atlant Zorggroep / Beekbergen)

Giften en donaties
Donaties, giften en fondsen geven de ruimte om cliënten middelen beschikbaar te stellen of activiteiten te organiseren die anders niet mogelijk waren. Uw financiële bijdrage is van harte welkom en komt altijd volledig ten gunste van onze cliënten. Meer informatie kunt u vinden bij Stichting Vrienden van Atlant.

Overige gegevens
Kamer van Koophandel 08089010

RSIN nummer 808959992

Bezoekadressen algemeen / locaties