Onderzoeksagenda | Accenten Gerontopsychiatrie (GP)

Clientparticipatie GP

De focus voor de komende twee jaar ligt op het (meer) actief betrekken van bewoners bij keuzes, beslissingen en initiatieven die hun leven beïnvloeden. Als eerste worden huiskamergesprekken structureel georganiseerd en gevoerd met bewoners. Inzicht in de werkwijze en opbrengst van deze huiskamergesprekken is gewenst. Aanvullend onderzoeken we hoe andere onderdelen van bewonersparticipatie geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk.

Persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor op GP-afdelingen (schattingen zijn 24 tot 44%). We valideren de Young Schema Questionnaire als diagnostiekinstrument en kijken welke schema’s het meest worden geactiveerd op verpleeghuisafdelingen. Daarnaast onderzoeken we of (individuele en mediatieve) schematherapie kan leiden tot minder persoonlijkheidsproblematiek en meer welbevinden voor GP-bewoners.   

Bevorderen en evalueren van welbevinden

Bij het bevorderen van het welbevinden van bewoners stellen we de behoefte en ervaring van de individuele bewoner centraal. Aangezien welbevinden een breed begrip is, willen we ons met name richten op drie subthema’s:

  • LWIG: we onderzoeken hoe we de Laurens Well-Being Inventory for Gerontopsychiatry (LWIG) kunnen inzetten voor het verbeteren van het individueel welbevinden als het welbevinden op groepsniveau m.b.v. de leefmilieus.
  • Slapen: we doen onderzoek naar slaaphygiëne en implementeren de resultaten door het vier-voorwaardenmodel onder de aandacht te brengen;
  • Sociale relaties: we zoeken naar handvatten of ondersteuningsbehoeften om sociale relaties te behouden of te herstellen.

Herstelondersteunende interventies

Herstelondersteunende zorg gaat niet over genezen maar over ondersteunen. Hierbij wordt een gedeelte van de verantwoordelijkheid teruggelegd bij de bewoner, terwijl de behandelaren en zorg hem of haar begeleiden. Door interventies toe te passen die gericht zijn op herstel en meer aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de bewoners, verwachten we dat het welbevinden van de GP-bewoners zal toenemen. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar Advance Care Planning (ACP) bij de GP-bewoners, waarbij gekeken wordt hoe toekomstige doelen, voorkeuren en behandelingen in samenspraak met de bewoner het beste worden opgesteld, vastgelegd en besproken. Een doel hiervan is om (o.a.) de zorg rondom het levenseinde meer af te stemmen op de wensen van de individuele bewoner.