Kwaliteit

Gegevens over kwaliteit in de verpleeghuiszorg

Wij willen transparant zijn als het gaat om de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze medewerkers maken in hun werk samen met cliënten en verwanten telkens de afweging: wat draagt bij aan kwaliteit van leven voor mensen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag? Wij leren elke dag, door naar elkaar te luisteren. Alleen dan kunnen we verbeteren en van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast houden wij ook in de gaten wat er in de branche gebeurt en aan welke kwaliteitseisen wij moeten voldoen.
Elk jaar rapporteren zorgorganisaties over landelijk vastgestelde onderwerpen op het gebied van kwaliteit.
Het Zorginstituut neemt de kwaliteitsgegevens op in de openbare database die terug te vinden is op de website www.zorginzicht.nl. Verder verzamelt het Zorginstituut de kwaliteitsgegevens en maakt deze beschikbaar op de website www.kiesBeter.nl. De gegevens worden ook gebruikt voor Zorgkaart Nederland, door patiëntorganisaties (voor bijvoorbeeld patiëntkeurmerken), voor informatie over basisveiligheid door de Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ) en door zorgkantoren.

Kwaliteitskader
Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg uitgebracht. Het doel van dit kader is drieledig. Het document beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt het opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. En als laatste vormt het een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.
Het kwaliteitskader is voor Atlant een goede stimulans in het verder verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het is een document waarbij wij ons goed kunnen vinden in de verwoorde uitgangspunten: cliënt centraal, nadruk op leren en herstel van vertrouwen in de mensen die in de verpleeghuiszorg werken.

Kwaliteitsplan
Het kwaliteitsplan van Atlant is gebaseerd onze visie: WIJ GEVEN RUIMTE en op de speerpunten 2023-2024. Ons kwaliteitsplan is opgesteld vanuit overleg met de leden van de cliëntenraden, medewerkers verpleging en verzorging, behandelaren, leidinggevenden, het managementteam, de bestuurder en de Raad van Toezicht.
Bekijk hier het kwaliteitsplan 2023-2024

Kwaliteitsverslag 2022
In ons Kwaliteitsverslag 2022 leest u op welke wijze uitvoering is gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze kaderbrief voor het jaar 2022.
Ons financiële jaarverslag is te vinden op DigiMV, via: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx (vul dan in: Atlant Zorggroep – Beekbergen).

Inspectie
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Hiervoor gelden wettelijke regels en beroepsnormen waaraan Atlant en haar medewerkers zich moeten houden. Hoe de cliënt de zorg ervaart, weegt ook mee als het om kwaliteit van zorg gaat. De inspectie brengt toezichtbezoeken om hierop toe te zien. Rapporten van deze toezichtbezoeken aan Atlant zijn te vinden op de website van de IGJ, lees hier het laatste rapport.