Onderzoeksagenda Atlant 2020 – 2024

Bij Atlant vinden we het belangrijk dat het initiëren en uitvoeren van eigen onderzoek en deelnemen aan het onderzoek van derden een meerwaarde heeft in de eerste plaats voor de cliënten van vandaag en morgen, maar ook voor medewerkers van Atlant en het maatschappelijk belang.

In de onderzoeksagenda 2020 – 2024 laten we zien hoe en op welke gebieden we bij Atlant onderzoek doen en benoemen we de thema‘s van onderzoek voor de komende jaren. Dit zijn: welzijn, ziekte en maatschappij.

Bij het bepalen van de thema`s voor de onderzoeksagenda is onder andere gekeken naar de uitgevoerde onderzoeken in de afgelopen jaren. Daarnaast is gekeken naar de ontwikkelingen binnen Atlant, landelijke ontwikkelingen in de cure en care ten aanzien van de doelgroepen en internationale ontwikkelingen.

Hierbij is constant de vraag gesteld wat de meerwaarde is voor de (huidige of toekomstige) cliënt. Op basis van deze centrale vraag is het van belang dat de cliënt er in het dagelijks leven en functioneren iets van merkt, samengevat in het overkoepelende thema ‘welzijn’. En aangezien elke betrokkenheid van Atlant met een cliënt via diens ‘ziekte’ verloopt is ervoor gekozen dit als tweede thema op te voeren. Onze wens als Atlant om in de maatschappij te staan en hierin verantwoordelijkheid te dragen en leidend te zijn, heeft geleid tot ‘maatschappij’ als derde thema.

Lees hier de volledige onderzoeksagenda.

 

Doorontwikkeling onderzoeksagenda

In 2023 hebben we per doelgroep specifieke accenten uitgewerkt.

Welzijn

Atlant wil ruimte geven. Ruimte is een plek, je eigen omgeving met alles wat erbij hoort: geluid, geur, licht, sfeer, kleur, gedachten, dromen. Maar wat zijn hierbij nu precies de behoeften van onze cliënten en wat werkt ondersteunend in het creëren van een stimulerende, activerende of rustgevende woonleefomgeving? Als je zelf dingen beslist, blijf je actief. Blijf je in je waarde, in je kracht. Hoe je woont, werkt en je vrije tijd besteedt vul je dus zelf in. We willen de cliënten ondersteunen in het behoud of vergroten van hun welbevinden, eigen regie, autonomie en zelfredzaamheid.

 

Ziekte

De doelgroepen van Atlant zijn dusdanig specifiek dat met uitzondering van de PG doelgroep specifieke kenmerken en symptomen nog niet volledig in kaart zijn gebracht. Ook zien we een toename van complex gedrag bij de diverse doelgroepen. Goede diagnostiek is een belangrijke voorwaarde voor adequate zorg, behandeling en begeleiding van de cliënt. Het is onduidelijk of bestaande diagnostische instrumenten toepasbaar, bruikbaar, betrouwbaar en valide zijn bij deze specifieke doelgroepen. We zijn bovendien geïnteresseerd of bestaande kennis over zorg, behandeling en begeleiding toepasbaar is en wat de effecten hiervan zijn.

 

Maatschappij

We vinden het belangrijk om te participeren in onderzoeken met een maatschappelijk belang. Denk hierbij aan thema`s als: antibiotica resistentie terugdringen, verminderen van psychofarmaca en het betaalbaar houden van de zorg. Tot slot zijn we geïnteresseerd in onderzoeken naar de organisatie van zorg. Hierbij gaat het om thema`s als leren en verbeteren en leiderschap.

 

Doelgroep overstijgende accenten (binnenste buitenrand):

 

Sociale relaties

Mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of Gerontopsychiatrische problematiek hebben vaak niet het vermogen om zelfstandig (of op een constructieve wijze) contacten te onderhouden met hun familie of kennissen. Ook kunnen relaties door een moeizaam verleden met problemen en/of (vordering van) de ziekte verstoord of verbroken zijn. Toch is het zo dat het contact tussen cliënt en naasten/familie/mantelzorger erg belangrijk kan zijn voor het welzijn van de cliënt, maar ook voor de naasten. Ook kan er sprake zijn van een wens tot? behoud of herstel van een sociaal netwerk van ‘vroeger’; zoals oude vrienden of contacten bij vroegere hobby’s.
Meer inzicht in (ondersteunings-)behoeften van cliënten en naasten en handvatten om betrokkenheid te vergroten zijn gewenst. Met als doel het omgaan met veranderende sociale relaties/netwerk te optimaliseren.

 

Doelgroepparticipatie

Onder doelgroepparticipatie verstaan we alles wat de cliënt in staat stelt om invloed uit te oefenen op beslissingen – en betrokkenheid bij initiatieven – die zijn/haar leven beïnvloeden. Hiermee wordt betrokkenheid en inspraak versterkt op onderwerpen rondom het dagelijks leven, beleid en onderzoek.

Om doelgroepparticipatie betekenisvol in te richten willen we  opties tot participatie bieden die passen bij de mogelijkheden van de individuele cliënt. Ook willen we naasten betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van onderzoek. Inzicht in passende manieren waarop participatie van cliënten en naasten kan worden ingezet is gewenst.

 

Samenwerking (in)formele zorg

Een van onze nieuwe speerpunten per september 2022 is “Informele zorg of netwerkgerichte zorg”. Aan de hand van een projectopdracht worden de mogelijkheden samen te werken met de informele zorg verkend, waarbij formele zorg en informele zorg, ieder op eigen wijze of professie kan bijdragen aan de zorgvraag en ondersteuning van de bewoner. De uitvoer van het project wordt ondersteund met onderzoek, waarbij praktijkontwikkeling, professionele ontwikkeling, organisatieontwikkeling en kennisontwikkeling parallel aan elkaar lopen.

 

Vervolgonderzoeken n.a.v. eerder verzamelde data (promotie)

De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zijn niet altijd direct implementeerbaar. Vervolgonderzoek gericht op de (lokale) praktijk is vaak nodig om uitkomsten te vertalen. Daarnaast roept onderzoek vaak nieuwe vragen op. Deze vragen willen we oppakken, zodat er doorgaande onderzoekslijnen ontstaan.