De vraag vanuit de praktijk

Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV), ook wel bekend als de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, ontvangen op dit moment niet altijd juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom in 2018, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie. Het is een vierjarig project dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt gefinancierd vanuit de beleidsregel voor kleinschalige experimenten.

Wil je deze mensen leren kennen? Bekijk de film Frank

Het doel van het project

Het project kent drie hoofpijlers die gebruikt worden om het uiteindelijke doel te bereiken: de juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV bewoner.
De drie pijlers zijn:

  1. Pilot op locatie Marken Haven, afdeling Oostpoort waar diverse interventies ingezet worden om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren, zoals passende activiteitenbegeleiding/arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkelen van een stepped-care model en aanpassingen in de functiemix, kwaliteit en kwantiteit van (speciaal opgeleide) zorgmedewerkers en behandelaren.
  2. Onderzoek naar de resultaten van deze pilot en de vertaalslag van dit onderzoek naar een landelijk niveau maken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan om tot een goede beschrijving en omvang van de doelgroep te komen en brengen we ook de levensreis in beeld.
  3. Kennis delen en verbinden samen met onze stakeholders werken aan een gezamenlijke zorgprogramma, passend zorgprofiel en –financiering.

(Klik op de afbeelding om de infographic te openen)

Hoever zijn we met het project?

  1. Het project loopt van december 2018 tot en met december 2022. Gedurende de coronaperiode zijn we (in aangepaste) vorm gewoon doorgegaan met de interventies op de pilot-afdeling Oostpoort, maar hebben we inmiddels ook een verlenging gekregen om nog verder te werken aan het realiseren van onze ambities.
  2. Het Trimbos Instituut is dan ook begin 2022 gestart met de dataverzameling van het finale meetmoment. Ook hebben we afgelopen jaar samen met Public Cinema de levensreis van de bewoners in kaart gebracht.
  3. Verder zijn we ook dit jaar weer actief in het netwerk, waarvan een groot deel verbonden zal zijn met het traject rondom de inrichting van de kennisinfrastructuur voor de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. Maar ook spreken we op diverse congressen om onze kennis te delen.

Wie werken er aan mee?

Het innovatieproject is door Atlant samen met het zorgkantoor Zilveren Kruis opgezet. In de uitvoering werken vele partijen mee waaronder het Nederlands Kennis Centrum Ouderen Psychiatrie, het Trimbos Instituut, het Zorginstituut, Actiz, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport en het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Beeldmateriaal en links

Bij Atlant spraken we de afgelopen jaren over Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV). Dit omdat de doelgroep bij Atlant breder was dan het landelijke Gerontopsychiatrie (GP). Bij Atlant wonen niet alleen ouderen met een behoefte aan psychiatrische en 24-uurs verpleeghuiszorg wonen, maar ook volwassenen. Met het aanpassen van de landelijke definitie (volwassenen met … in plaatsen van ouderen met…), houden we bij Atlant vanaf 2022 de landelijke term Gerontopsychiatrie (GP) aan.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op via onderzoek@atlant.nl.