Officiële overhandiging Kennisagenda Korsakov Zorg & Behandeling aan VWS

Woensdag 17 juli 2019 heeft prof. dr Roy Kessels in Beekbergen op locatie Markenhof van zorgorganisatie Atlant de kennisagenda Korsakov Zorg & Behandeling van het Korsakov Kenniscentrum (KKC) overhandigd aan Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg van het ministerie van VWS.

De kennisagenda ‘Korsakov Zorg & Behandeling’ is ontwikkeld in reactie op de kamerbrief ‘Beter Weten’ van februari 2019 waarin VWS aan de kamer benadrukt dat de huidige kennisinfrastructuur in de langdurige zorg suboptimaal is. De zorgvraag wordt steeds complexer waardoor meer kennis nodig is. Om de zorg en behandeling continue te kunnen verbeteren is kennis nodig die aansluit bij vraagstukken uit de dagelijkse praktijk en de behoeften van cliënten.

De kennisagenda is tot stand gekomen uit een inventarisatie van kennisvragen uit de praktijk. Met behulp van de leden van de Wetenschapsraad, betrokken instellingen en externe stakeholders zijn er in totaal 75 kennishiaten geïnventariseerd. Na filtering en ontdubbeling zijn deze kennishiaten geordend naar de vijf kenmerken van het ICF-model. Dit heeft geresulteerd in 15 geprioriteerde onderzoeksvragen op het kennisgebied Zorg & Behandeling voor mensen met Korsakov. Deze onderzoeksvragen kunt u terugvinden in het boekje: Kennisagenda Korsakov Zorg & Behandeling.

Naast de overhandiging van de kennisagenda werden deze middag ook verschillende presentaties rondom onderzoek en praktijk gegeven; hoe ontstaat onderzoek vanuit de praktijk, hoe wordt het geborgd in de praktijk en hoe geef je invulling aan de vervolgvraag. Verder werd er een rondleiding over het prachtige terrein van Markenhof gegeven met een bezoek aan het Dag Activiteiten Centrum (DAC). De bijeenkomst werd afgesloten door een expositie met boeiende posterpresentaties van (lopende) onderzoek op het gebied van Korsakov.

Het was een geslaagde middag waarbij veel ruimte was voor kennisdeling en onderzoek. Hieronder volgt een korte impressie van de presentaties en de overhandiging van de kennisagenda.

Betrek zorgmedewerkers bij onderzoek naar Korsakov

Thijs Houtappels, bestuurder Atlant en voorzitter van de Raad van Bestuur van het KKC, gaf in zijn welkomstwoord aan dat hij trots is op wat het KKC en haar de leden de afgelopen 12 jaar bereikt hebben. Het KKC bestaat inmiddels uit 37 leden die zich verenigd hebben in een stevig netwerk. Zo hebben er de afgelopen jaren meerdere (praktijkgerichte) onderzoeken bij de leden van het KKC plaatsgevonden. Nederland loopt inmiddels internationaal voorop in de ontwikkeling van kennis in zorg en behandeling voor mensen met het syndroom van Korsakov.

 

Na het welkomstwoord van Thijs Houtappels presenteerde Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde Atlant en promovenda bij het VUmc, de bevindingen van haar onderzoek naar Neuropsychologische symptomen (NPS) uit haar KORSAKOV-studie. Doel van de KORSAKOV-studie is het verkrijgen van inzicht in de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov, zodat we zorgprofessionals betere handvatten kunnen bieden en de kwaliteit van zorg verbeterd wordt. Gedragsproblemen en gebrek aan ziekte-inzicht komen veel voor bij deze doelgroep. Ineke heeft de relatie tussen de mate van gestoord ziekte-inzicht en (NPS) onderzocht. ‘Belangrijk is dat deze gedragsproblemen multidisciplinair benaderd worden en de mate aan ziekte-inzicht regelmatig geëvalueerd wordt’, concludeert Ineke. Het promotieonderzoek wordt dit jaar afgerond. Bekijk hier de presentatie van Ineke Gerridzen.

Aansluitend aan de presentatie van Ineke vond er een rondleiding op het Dag Activiteiten Centrum (DAC) op de Markenhof plaats. Het DAC heeft een bovenregionale functie en biedt arbeidsmatige dagbesteding aan ongeveer 110 cliënten. Het mag inmiddels bekend zijn dat het DAC op de Markenhof beschouwd kan worden als een inspirerend voorbeeld van cliëntgerichte zinvolle dagbesteding. Enkele jaren terug heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de succesfactoren van het DAC. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld en zijn beschikbaar gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat in de opinie van de medewerkers een breed scala aan factoren van belang is voor het functioneren van het DAC. Een rode lijn in het geheel is dat de medewerkers aangeven de cliënt centraal te stellen. Een samenvatting van het rapport treft u hier aan.

Na de rondleiding lichten Hanny Diender en Chantal Suetens, beide contactverzorgenden bij Archipel Zorggroep Eindhoven, het sociotherapeutisch leefmilieu in hun woongroep met Korsakovbewoners toe. In de groep bespreken medewerkers met de bewoner en mantelzorger gezamenlijk de behoefte en wensen die er zijn. Waarbij wel gekeken wordt naar de mogelijkheden van de bewoner. Belangrijk daarbij is dat de medewerkers sturen en leiding nemen, maar ervoor zorgen dat de bewoner ervaart dat hij zelf de keuze maakt. Welke sociotherapeutische leefmilieus aansluiten aan de behoeften van mensen met Korsakov is opgenomen in de kennisagenda. Bekijk hier de presentatie van Hanny Diender en Chantal Suetens.

Kennisagenda Korsakov: multidisciplinair en samenhangend

Onderzoek en kennisontwikkeling dragen bij aan duurzaam leren en verbeteren voor betere zorg en kwaliteit van leven. Het is van belang dat we in een permanente cyclus van vragen stellen, kennis ontwikkelen, leren, doen en verbeteren blijven. Zorgmedewerkers die werken met mensen met Korsakov moeten daarom ook meer betrokken worden bij het onderzoek dat wordt gedaan naar deze mensen. Van begin tot implementatie.’

Dat betoogde prof. dr. Roy Kessels, voorzitter van de wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum bij de overhandiging van de kennisagenda van het Korsakov Kenniscentrum aan het ministerie van VWS. In de komende maanden wordt de Kennisagenda toegelicht bij verschillende financiers van onderzoek en wordt beoordeeld of de onderzoeksprogramma’s en thema’s mogelijkheden bieden voor subsidieaanvragen.

Bekijk hier de presentatie van prof. dr. Roy Kessels.

Evaluatie en update kennisagenda Korsakov Zorg & Behandeling

Om daadwerkelijk te komen tot een betere wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de zorgprofessionals in de zorg en behandeling van mensen met Korsakov is het van belang dat de 15 onderzoeksvragen van de kennisagenda de hoogste prioriteit krijgen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Het Korsakov Kenniscentrum en Wetenschapsraad KKC zullen met regelmaat de uitvoering en voortgang van de implementatie van de kennisagenda ondersteunen, bewaken en evalueren. Op basis daarvan en op basis van de ontwikkelingen vanuit de praktijk wordt bepaald wanneer actualisatie nodig is. Hierbij kan worden gedacht aan een periode van vier jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia Vogeler via c.vogeler@korsakovkennniscentrum.nl