Onderzoek | Terugblik 2020 en Jaarplan 2021

Bij Atlant willen we, mede door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek met de daaruit voortkomende onderzoeksresultaten, de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding leveren. Aan cliënten van vandaag en morgen in een optimale woonleefomgeving. De onderzoeksagenda 2020-2024 geeft daarbij richting aan toekomstig onderzoek. Binnen de onderzoeksagenda worden 7 V’s genoemd die ons helpen bij het steeds verder ontwikkelen van een onderzoekende houding. De V`s staan voor: verwonderen, verkennen, verrichten, verdiepen, verwoorden, verspreiden en verankeren.

We vinden het belangrijk om resultaten te delen en successen te vieren. Daarnaast vinden we het van belang om concrete doelen te stellen en te behalen. Daarvoor is er een visuele weergave met daarin een terugblik op 2020 en vooruitblik naar 2021.

In de terugblik op 2020 zijn de uitreiking van de Gouden Lamp en de Gouden Loep zichtbaar. De Gouden Lamp (prijs voor beste innovatie) is gewonnen door Susanne Tavares Mauricio met haar innovatie de dansavond bij mensen met behoefte aan chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV). De Gouden Loep (prijs voor beste onderzoek) is gewonnen door Alice Klopman voor haar onderzoek naar persoonlijke hoofdkussens. De Gouden Lamp en Loep worden jaarlijks uitgereikt aan medewerkers die hun verwondering hebben omgezet in een onderzoek of innovatie.

We zijn er trots op dat er in 2020 binnen alle specifieke doelgroepen van Atlant zowel praktijkgericht als promotieonderzoek is verricht. Deze onderzoeken zijn allemaal weergegeven in de terugblik 2020.
Bijzonder moment was bovendien de promotie van Dr. Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker. De titel van haar proefschrift luidde:” Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes. Ook wel de Korsakov-studie genoemd.

In 2021 zijn/waren onze speerpunten:
– Verbinding met de kenniscentra verstevigen
– Doorontwikkeling naar expertisecentra voor de doelgroepen chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg, Huntington en Korsakov
– Samenwerking met andere organisaties in bestaande netwerken versterken
– Nog meer publiceren en uitdragen van kennis uit onderzoek
– Zichtbaarheid van onderzoek bij Atlant intern en extern vergroten

Zie hier de terugblik 2020 en het jaarplan 2021.

Heeft u vragen of wilt u graag met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met de onderzoeksbegeleiders van Atlant via onderzoek@atlant.nl.

Tussentijdse resultaten innovatieproject CPV

Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, in 2018 een innovatieproject gestart. Afgelopen juni vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject CPV. In dit bericht delen we de eerste resultaten van dit project.

Benieuwd over wie we het hebben als we spreken over mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV)? Bekijk hier het verhaal van Frank.

Resultaten na twee jaar: stepped care aanbod van zorg, welzijn en behandeling en beter toegeruste medewerkers

Het project heeft het uiteindelijke doel “de juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV bewoner”. Hieraan wordt gewerkt middels vier pijlers. De belangrijkste resultaten per pijler op een rij: infographic innovatie CPV

(Klik op de afbeelding om de infographic te openen)

De pilot afdeling heeft een bijzondere rol in het project: hier brengen we onze ideeën in praktijk en zien we of ze effect op de kwaliteit van leven. Het onderzoek dat het Trimbos-instituut hier naar doet draagt bij aan het ‘verwetenschappelijken’ van wat goede zorg is voor deze doelgroep. Een dubbelslag dus: de bewoners merken hier direct effect van en we dragen zo bij aan de juiste zorg voor de gehele doelgroep.  Wat hebben we dan op deze pilotafdeling bereikt?

 1. Er is een speciaal team voor dagbesteding ontstaan die op maat individuele en groepsactiviteiten aanbiedt.
 2. We ontwikkelden een stepped care model waar op en neer geschakeld wordt tussen dagactiviteiten, agogische begeleiding en therapeutische behandeling, afhankelijk van de behoefte van de bewoner. Een voorbeeld hiervan is muziek: bewoners kunnen de wekelijkse plaatjesavond bijwonen, met de muziekagoog in een band spelen of krijgen individuele muziektherapie om te werken aan actieve lichamelijke ontspanning.
 3. Medewerkers voelen zich beter toegerust om hun werk uit te voeren na een uitgebreid leer- en coachtraject. Ze gingen als groep aan de slag met weerbaarheid, verdiepte zich in psychopathologie en omgaan met verslaving. Het leren vond ook plaats op de afdeling waar psychiatrisch verpleegkundigen meeliepen en aan coaching on the job deden.

Meer informatie

Alle resultaten tot nu toe staan uitgebreid beschreven in dit rapport: Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Zorg: tussentijdse evaluatie.

Trots op iedereen die aan het project meewerkt!
Al met al is er in de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt om deze eerste resultaten te kunnen bereiken. En ondanks de coronapandemie heeft iedereen zich volledig ingezet; daar zijn we ontzettend trots op! We zijn dan ook blij dat de NZa deze meerwaarde ook ziet en onze subsidie heeft verlengd tot eind 2022 om zo ook de laatste doelen te kunnen realiseren.

Wil je meer weten over het innovatieproject?
Klik hier voor meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Terugkijken: webinar slaap- en waakproblematiek in de CPV en GGZ

Donderdagmiddag 7 oktober verzorgden collega’s van Atlant (Alice Klopman, Manon van Kampen, Muriëlle Beernink en Loes van Dusseldorp, samen met collega’s van Parnassia (GGZ organisatie) een webinar voor het NKOP over slaap- en waakproblematiek in de CPV en GGZ.

Zo’n 60 collega’s uit het land luisterden hoe door Parnassia uitgelegd werd wat normale slaap eigenlijk is, hoe slaapstoornissen ontstaan en wat cognitieve gedragstherapie gericht op insomnie (doorslaapstoornis) inhoudt en oplevert.

Na deze inkijk in de theorie van de slaap- en waakproblematiek, vertelde Alice Klopman over haar praktijkonderzoek naar de invloed van een persoonlijk hoofdkussen op de CPV. Zij startte dit onderzoek vanuit haar verwondering over het feit dat mensen in een verpleeghuis op een standaard kussen slapen, terwijl we thuis een kussen op maat hebben. Hoe ze dit heeft aangepakt en welke resultaten naar voren kwamen lichtte zij toe tijdens dit webinar.

Daarna zoomden Muriëlle Beernink en Manon van Kampen (ergotherapeuten) in op sensorische informatieverwerking. Op een inspirerende manier vertelden zij wat het is, de relatie met zintuigen en hoe je het terugziet binnen het werk van de ergotherapie. Ook stonden ze stil bij de relatie van sensorische informatieverwerking en slaapproblemen.

Deelnemers koppelden terug dat ze het een boeiende webinar vonden, waarin een scherpe blik en mogelijke oplossingen voor een goede nachtrust gedeeld werden.

Meer weten?
Bekijk hier de presentatie van Atlant.
Of neem contact op met Loes van Dusseldorp, onderzoeksbegeleider via l.van.dusseldorp@atlant.nl

Terugkijken: zo draagt innovatie bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners (webinar)

Tijdens een platformbijeenkomst, georganiseerd door het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP), deelde Atlant ervaringen vanuit het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV). Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider) en Kimberly Mateman (HBO-verpleegkundige) vertelden vanuit de eigen ‘studio Kroondomeinen’ hoe innovatie in de praktijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.

In het webinar werden verschillende thema’s rondom dit onderwerp belicht:

• Stepped care in zorg en behandeling
• Een onderzoekscultuur vormgeven om zo kennis te ontwikkelen en te delen
• Ontwikkeling van de kennisinfrastructuur voor de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis
• Hoe werkt het in de praktijk?
• Antwoord op al je vragen

Kimberly: Door het innovatieproject hebben we de ruimte om verschillende vormen van herstel te kunnen inzetten, dat wat de bewoner wenst.

Kijk hier het webinar terug

Suzanne Blokker: ‘Hoewel het even zoeken was naar hoe dit elkaar kon aanvullen, is er juist ook een mooi momentum ontstaan waarop deze kleurrijke mensen in de spotlight staan.’

Voorbeeld van hoe zorg georganiseerd word rondom een bewoner

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

 1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
 2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
 3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Meer informatie
Lees meer over dit innovatieproject of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Maak kennis met Tessa: de sociale robot

Atlantmedewerkers Linda Schippers (HBO-verpleegkundige) en Yvonne Zwaagstra (fysiotherapeut, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker) zijn onlangs door Huntington KennisNet Nederland geïnterviewd over de inzet van sociale robot Tessa bij mensen met de ziekte van Huntington.

Linda en Yvonne werken samen op de afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington. Ze voerden samen met collega’s een praktijkonderzoek uit naar de manier waarop een sociale robot mensen met de ziekte van Huntington kan ondersteunen.
In het interview Maak kennis met Tessa: de sociale robot vertellen ze alles over Tessa.

Klik hier voor meer info over Tessa

Verlenging innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg

Recent vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) tussen Atlant en Zilveren Kruis Zorgkantoor enerzijds en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) anderzijds. Doel van de evaluatie was om gezamenlijk te evalueren of de vooraf aan het innovatieproject opgestelde doelen behaald zijn en/of wat er nodig is om dit alsnog te kunnen realiseren.

Er vond er een prettig gesprek plaats waarin de drie partijen het innovatieproject met elkaar bespraken. Naast dat er werd terug gekeken op behaalde resultaten in de afgelopen twee jaar, was er ook ruimte om vooruit te kijken naar hoe het project verder van betekenis kan zijn voor de CPV-bewoners, zowel binnen als buiten Atlant. De verbinding met en aansluiting op de ontwikkelingen in het doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, wordt daarbij uiteraard ook gelegd. Atlant kan als deelnemer in dit doelgroepnetwerk de in het project opgedane kennis letterlijk meenemen.

“De resultaten van het onderzoek van het Trimbos Instituut kunnen echt gebruikt worden in de doorontwikkeling van het zorgprogramma gerontopsychiatrie waaraan we nu met een landelijke werkgroep werken.”

Ester Willemse (programmamanager expertisecentra)

Daarnaast werd besproken dat de Covid-19 pandemie ook op dit project van invloed is geweest, het is echter lastig precies te bepalen op welke wijze en in welke mate dit van invloed is geweest. Atlant en het Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben daarom voorgesteld het project met een jaar te verlengen tot eind 2022. In deze tijd willen we nog eens goed de schouders eronder zetten op de pilot afdeling en het Trimbos Instituut de effecten hiervan te laten onderzoeken. Maar ook om weer verbinding te maken met onze stakeholders en samen te bezien hoe het project ook landelijk van betekenis kan zijn.

“Het zorgteam op Oostpoort heeft nog een aantal mooie interventies voor ogen om de zorg voor de bewoners verder te verbeteren, zoals specifieke scholing over psychiatrie en intervisie. We willen dit graag gaan inzetten en vervolgens kijken welk effect dit heeft op de ervaren levenskwaliteit van onze bewoners.”

Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider)

We zijn blij te kunnen melden dat de NZa ook de meerwaarde ziet in de voorgestelde verlenging en hiermee heeft ingestemd. Dit betekent concreet dat de einddatum van het project is opgeschoven van 1 december 2021 naar 31 december 2022.

“Tijdens een bijeenkomst bij de NZa, werd dit innovatieproject nog aangehaald als ‘mooi voorbeeld’. Er is aandacht voor kwaliteit van zorg, beredeneerd vanuit de wensen en behoeften van de klant, maar ook vanuit de zorgprofessional. We zijn dan ook blij dat wij hier samen verder aan kunnen werken de komende tijd.”

Liesbeth Zwanepol (kwaliteitsadviseur Zorgkantoor Zilveren Kruis)

Benieuwd naar de concrete resultaten uit het innovatieproject?  Ingrid Renes (beleidsmedewerker, Zorgkantoor Zilveren Kruis) en Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider, Atlant) schreven hierover een rapport. Meer over dit rapport en de resultaten, lees je binnenkort hier op de site!

Klik hier meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.


“Wij hebben veel deskundigheid in huis. Onze kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Wij vormen samen met andere instellingen een netwerk waarin we kennis delen. Zo ontwikkelt de kwaliteit van ons werk zich continu. Wij leren elke dag.WIJ GEVEN KENNIS DOOR

Basis voor beter

Steeds een beetje beter!
Atlant werkt aan continu verbeteren. Een programma waarbij teamleden een onderwerp bij de kop pakken waar ze al vaak tegenaan gelopen zijn en waarbij het niet altijd lukt om het op de juiste manier goed voor elkaar te krijgen. Projectleider Linda Heemskerk, kwaliteitsverpleegkundige Fleur Hagen en zorgmedewerker Kim de Bree vertellen over wat continu verbeteren hen –en de bewoner!- brengt.

Het eerste verbeterpunt
Wanneer een behandelaar vraagt of er in een periode van – bijvoorbeeld – twee weken een paar keer per week een observatie en daarvan een kort verslag in het dossier gedaan kan worden, dan kan de effectiviteit van de behandeling beter worden gevolgd. Daar is iedereen het mee eens. Alleen….. Het lukt niet altijd om dat op een gestructureerde manier voor elkaar te krijgen. Hoe komt dat? Kan het anders en beter? Als het lukt wordt de zorg beter, de bewoner blijer en het team ook! Dit was het eerste onderwerp waarmee het team met de nieuwe methodiek aan de slag is gegaan.

Fleur: “De onderwerpen die we met continu verbeteren beetpakken, komen uit het team zelf. We zijn begonnen in een klein verbeterteam om de principes van continu verbeteren te leren gebruiken en we hebben later de aanpak uitgerold over het hele team. Iedereen is er op die manier bij betrokken, het wordt van ons allemaal. Met een verbeterbord op onze afdeling brengen we het onderwerp continu onder de aandacht en kan het hele team zien hoe ver we zijn met het doorvoeren en ook borgen van de verbeteringen.”

Inmiddels zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd. Waardoor het terugrapporteren beter verloopt. Zorgmedewerker Kim vertelt. “We splitsen overdag de afdeling in tweeën. Dat geeft veel meer rust en duidelijkheid. En ook de onderlinge afstemming tussen collega’s verloopt plezierig. Deze nieuwe manier van werken levert ons tijd, en het geeft duidelijkheid welke werkzaamheden je moet doen en op welke moment. Rust en duidelijkheid, voor zowel de medewerkers en meer tijd voor de bewoner!

Het volgende onderwerp dat is gekozen door het team op De Loohof is Basiszorg. Wordt vervolgd!

Ervaringsverhaal over gezinsmuziektherapie bij de ziekte van Huntington

‘Ik merk dat hij heel rustig wordt tijdens de gezinsmuziektherapiesessies. In het begin zie ik dat hij afwezig is. Hij kijkt een beetje weg. Op zo’n moment denk ik: “We hebben geen contact”. Maar op een gegeven moment merk ik dat er echt contact is. Echt heel bijzonder. Hij opent zich en kijkt de kinderen weer echt aan. Hij wordt er weer echt even bijgetrokken door de muziek.’

De ziekte van Huntington is een verwoestende ziekte, zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar naasten. Het wordt voor naasten steeds moeizamer om wezenlijk contact te maken met iemand met de ziekte van Huntington. Als muziektherapeut zie ik dat dit als een van de meest verdrietige gevolgen van de ziekte wordt ervaren. De ziekte krijgt steeds meer de overhand waardoor de mens met de ziekte steeds minder gaat lijken op de persoon die hij altijd was.

De momenten van echte verbondenheid tussen de persoon met Huntington en diens naasten worden schaarser en duren steeds korter. In die zin is het verlies er al voordat iemand overlijdt aan de gevolgen van de ziekte. De steeds moeizamere verbale communicatie, het afvlakken van emoties en gebrek aan initiatief zijn factoren die het echt contact maken met elkaar nadelig beïnvloeden.

Gezinsmuziektherapie

Gezinsmuziektherapie is een vorm van muziektherapie die wezenlijk contact tussen gezinsleden mogelijk kan maken. Daardoor kan het bijdragen aan de kwaliteit van leven van de persoon met de ziekte van Huntington en diens gezin. In de gezinsmuziektherapie kunnen gezinsleden met en voor elkaar muziek maken, samen muziek beleven, emoties delen en herinneringen ophalen.

Muziek is hierin een middel om communicatie, contact en verbinding tot stand te brengen.

Van september 2019 tot september 2020 heb ik aan een jong gezin gezinsmuziektherapie gegeven.
De vader, Steinar, had de ziekte van Huntington. Steinar overleed in december 2020 op 39-jarige leeftijd. Steinar en zijn vrouw Cisca hebben twee zonen: Melvin en Kenneth van 8 en 10 jaar. In overleg met Cisca mag ik met jullie delen wat gezinsmuziektherapie voor hen betekend heeft.

Steeds moeilijker om contact te maken

Door de ziekte van Steinar werd het voor Cisca steeds moeilijker om contact met hem te maken. Ook toonde hij nauwelijks meer emoties.
Cisca: ‘Door zijn ziekte komt hij steeds meer in een coconnetje. Maar er zijn momenten dat je toch een glimp van vroeger, van de oude Steinar ziet.’ 
Tijdens de muziektherapiesessies merkten we beiden dat muziek iets los maakt. ‘Met muziek opent er iets. Dat heeft hij altijd al gehad. Vroeger zongen we samen veel liederen en gingen we naar concerten. Het doet nog steeds wat met hem als hij muziek hoort. Er komt weer emotie bij hem los.’

Tijdens het jaarlijkse Kerstdiner in verpleeghuis Heemhof, waar Steinar woonde, merkte Cisca dat er iets bijzonders gebeurde toen zij aan het fluitspelen was.
Hij kijkt me zo intens aan. Dan heeft hij het echt door. Dat is echt bijzonder. Het raakt me altijd als ik hem zo zie. Als hij echt naar me kijkt. Hij geniet er dan ook echt van. Hij kan niet meer praten. Hij maakt zo weinig contact. Maar op zo’n moment is er echt even contact tussen ons. Dat uit hij door zo’n intense blik, dat voelt heel bijzonder.

Muziek als onderdeel van zijn identiteit

Muziek is voor Steinar altijd erg belangrijk geweest. Mede daardoor bleek het een goede ingang voor wezenlijk contact met hem en tussen hem en zijn gezin. Muziek bracht voor hen mooie herinneringen terug uit de tijd dat hij nog gezond was en zij als gezin een gezamenlijk leven hadden.
Cisca: ‘Het is een stukje herkenning van vroeger. Vooral bij de Noorse muziek bijvoorbeeld. Hij houdt van die muziek. Ik geloof ook dat hij die boodschap dan toch een beetje begrijpt, ondanks dat hij cognitief best wel ver heen is. Hij begrijpt de geest van zo’n lied. Dat is ook het geval bij vrolijke en Christelijke liederen. Hij begrijpt de boodschap. Ondanks dat hij misschien niet elk woord begrijpt.’

Cisca zag tijdens de sessies aan Steinar dat muziek hem raakte. Dingen los maakte. Iets bijzonders met hem deed. ‘Ondanks dat zijn gezicht heel strak is zie je toch een soort berusting. Of andere keer juist blijdschap. Daar ben ik zo ontzettend blij mee’

Vaderrol

In een van de gezinstherapieën zat jongste zoon Melvin bij Steinar op schoot en aaide Steinar heel voorzichtig over de wang van Melvin. Een gebaar dat hij vroeger altijd maakte, maar dat in het verloop van zijn ziekte steeds minder voorkwam doordat Steinar steeds verder achteruit ging. In de veilige en intieme muzikale sfeer was het er ineens weer. ‘Ik had tranen in mijn ogen toen ik het zag. Over de wangen aaien heeft hij vroeger altijd veel gedaan. De jongens vonden dat toen niet altijd fijn. Heb je papa weeraltijd maar knuffelen. Maar nu accepteren ze het wel,’ aldus Cisca. Zo waren er meer momenten waarop Steinar weer even zijn vaderrol oppakte

Cisca was blij dat er door de gezinsmuziektherapie weer meer contact kwam tussen Steinar en de kinderen. Als ze gewoon op bezoek waren was dit bijna niet meer mogelijk. Hij ging dan heel snel in zijn eigen patroonCisca: ‘Wij waren vrijdag bij hem op bezoek op de kamer. Dan zit hij vijf minuten bij ons en dan gaat hij gewoon weer in de huiskamer zitten. In zijn vertrouwde stoel. Kijkend naar zijn vertrouwde zender RTL4. Terwijl wij in de kamer daarnaast zitten. Wij zijn er dan voor hem, maar dan bereik je hem eigenlijk niet.’

Dichter bij elkaar gekomen

De gezinsmuziektherapie heeft een positieve invloed gehad op het gezin. Zeker in de laatste, lastige periode van het ziekteproces. Cisca: ‘We zijn weer dichter bij elkaar gekomen. We konden emoties weer samen delen, zonder deze uit te spreken.’ Tijdens de sessies werd er de ene keer samen gezongen of gespeeld en een andere keer maakten ze muziek voor de ander. 
‘Het zorgt ervoor dat je weer even iets samen kan doen. Het geeft meer inhoud dan alleen maar op zijn kamer zitten en de tv aanzetten. Dat is het alternatief. We kunnen niet zo veel meer samen doen. Dus dan vind ik die muziek heel bijzonder.’

Cisca raadt gezinsmuziektherapie dan ook zeker aan andere gezinnen aan. ‘Zeker bij mensen waarbij het contact zo moeizaam is, net als bij ons. Dan kan gezinsmuziektherapie echt iets toevoegen. In verbinding samen iets beleven. Emoties die er bij komen. Zeker in het verpleeghuis echt een aanrader om te doen.’

Fijn dat papa weer geniet

Voor de kinderen was het lastig om onder woorden te brengen wat hun ervaringen waren met de therapie. Soms vonden ze de therapie wat te lang duren en dan gingen ze gamen. Naar aanleiding van een gezinsmuziektherapie waarin we met elkaar op instrumenten improviseerden en liederen zongen vertelde Kenneth:
Nou, soms vind ik het wel leuk zoals vandaag maar soms ook niet. Alleen vind ik het wel leuk als papa zit te genieten.’

Tekst gaat verder onder de foto

Over mij
Ik ben Marlies Brandt, muziektherapeut bij Atlant. Sinds 1993 ben ik als muziektherapeut betrokken bij de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Huntington en heb ik een muziektherapie-aanbod voor deze doelgroep ontwikkeld. In 2007 heb ik samen met Atlant de liedbundel ‘Overpijnzingen’ uitgebracht met liedteksten van mensen met de ziekte van Huntington.

Als muziektherapeut ben ik ook werkzaam bij de andere doelgroepen van Atlant. Wilt u meer weten over gezinsmuziektherapie? Neem dan gerust contact met mij op per mail: m.brandt@atlant.nl 


Gezinsmuziektherapie
Gezinsmuziektherapie wordt bij mensen met de ziekte van Huntington en hun gezinsleden nog niet structureel aangeboden. Wel komt het voor dat een partner of volwassen zoon/dochter aanwezig is bij een muziektherapiesessie. Meestal is dit dan als ‘toeschouwer’ en niet zozeer als deelnemer. In de literatuur zijn wel artikelen te vinden over muziektherapie bij mensen met dementie en hun partner. Daarnaast zijn er goede resultaten bekend van muziektherapie bij te vroeg geboren kinderen en hun ouders en bij gezinnen met kinderen met een autismespectrumstoornis. In deze laatste voorbeelden ligt bij deze muziektherapiesessies de focus op hechting en communicatie.

De ervaringen met gezinsmuziektherapie binnen Atlantlocatie Heemhof (Expertisecentrum Huntington) worden gedeeld met andere muziektherapeuten die werken met mensen met de ziekte van Huntington. Zowel binnen als buiten Nederland. Door deze ervaringen te delen en erover in gesprek te gaan met muziektherapeuten en andere professionals kan deze interventie verder doorontwikkeld worden.

Daarnaast kan de interventie aan andere cliënten en hun gezinsleden worden aangeboden wanneer zij daar behoefte aan hebben. Ook hierbij zal de focus liggen op contact, communicatie en verbinding middels muziek.

Wat is de ziekte van Huntington?
De ziekte van Huntington is een erfelijke neurodegeneratieve ziekte waarbij bepaalde groepen zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven. De ziekte veroorzaakt motorische, cognitieve en psychiatrische symptomen. De meest voorkomende symptomen van de ziekte van Huntington zijn:

 • Ongecontroleerde bewegingen
 • Spierstijfheid
 • Gang- en evenwichtsstoornissen
 • Spraakmoeilijkheden
 • Slikproblemen
 • Achteruitgang van geheugen en organisatievermogen
 • Depressie
 • Verlies van initiatief (apathie)
 • Gestoorde impulscontrole

Meer informatie

Fotografie: Astrid de Wilde Fotografie

1 2 3 4 5 22