Korsakov-artikel gepubliceerd: de relatie tussen gedragsproblemen en executieve functiestoornisssen

Hebben de executieve functiestoornissen van mensen met het syndroom van Korsakov eigenlijk een relatie met hun gedragsproblemen? Welke gedragsproblemen komen het meest voor bij mensen met het syndroom van Korsakov?

Hierover (en meer) is een artikel in ‘the clinical neuropsychologist’ gepubliceerd door Wiltine Moerman (psycholoog bij Atlant). Een artikel dat zij samen met andere auteurs, verbonden aan de Radboud Universiteit, geschreven heeft.

Dit artikel maakt deel uit van de EDIK-studie, een onderzoek naar de executieve functiestoornissen van mensen met het syndroom van Korsakov. Een onderzoek dat is uitgevoerd binnen Atlant (locatie Markenhof) in samenwerking met de Radboud Universiteit.

Een tipje van de sluier: er is géén specifieke relatie tussen de executieve functiestoornissen en gedragsproblemen. Wel blijkt in het algemeen dat hoe ernstiger de cognitieve stoornissen zijn van iemand met Korsakov, hoe meer gedragsproblemen er zijn. En nog iets, ruim 85% van de mensen met Korsakov heeft minimaal 1 gedragsprobleem, waarbij agitatie/agressie de meest voorkomende is, gevolgd door prikkelbaarheid/labiliteit en apathie. Volgens Wiltine onderstreept dit wel het belang van wetenschappelijke aandacht voor deze ingewikkelde doelgroep.

Lees hier het (Engelstalige) artikel

Atlant start zoektocht nieuwe bestuurder

Met het vertrek van Thijs Houtappels is de Raad van Toezicht, in samenwerking met Vanderkruijs, partner in executive search, gestart met de werving van een nieuwe bestuurder. Uiteraard zijn de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en het MT hier ook nauw bij betrokken.

‘Wij geven ruimte’ – visie Atlant

‘Een richting naar bezielende zorg door het geven van ruimte. Letterlijk ruimte, kijkend naar de opzet van de locaties en figuurlijk de ruimte om jezelf te zijn. Deze visie (ruimte aan bewoners, cliënten en medewerkers), is een aantal jaar geleden in een organisatiebreed visietraject opgehaald en doet recht aan de langjarige historie en aan de toekomst van Atlant. De visie, ‘de bedoeling’, staat daadwerkelijk centraal in het denken en handelen van medewerkers.’

Bekijk de volledige vacature hier.

In de komende maanden vervult Heleen Griffioen de functie van bestuurder op interim basis.

Afscheidsverhaal Thijs Houtappels: de reis van Atlant

De reis van Atlant

De coronapandemie is een verschrikking voor de langdurige zorg en voor Atlant. En net op zo’n moment vertrek ik als bestuurder. Gelukkig zitten in het verhaal van Atlant de contouren van een hoopvolle toekomst. Door dat verhaal te delen brengen we die toekomst hopelijk iets dichterbij, want je moet weten waar je vandaan komt om te begrijpen waar je naartoe gaat.

Op de reis van Atlant hebben we geleerd om vanuit de basis – kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering – aan te sluiten bij ons verleden en zo te ontdekken waar we het echt voor doen: wij geven ruimte. We hebben geleerd om deze visie om te zetten in een cultuur van leren en verbeteren. Atlant is daardoor voorbereid op de uitdagingen van de toekomst zoals verduurzaming, een groeiende zorgvraag, arbeidsmarkt­krapte, versnellende technologische ontwikkelingen en de anderhalvemetersamenleving. Dit reisverslag helpt misschien om de bijzondere weg die is ingeslagen vast te houden. Vandaar mijn afscheidsverhaal.

Tijden van corona

Atlant is hard geraakt door corona. Ook bij ons zijn bewoners overleden aan het virus. Wij zijn bekend met de dood, dat is inherent aan ons werk, maar het viel ons zwaar: de heftige manier waarop sommige mensen stierven, het ontbreken van troost uit afscheidsrituelen, de toenemende verwarring en desoriëntatie bij bewoners.

De noodzakelijke beheersmaatregelen raakten de ziel van ons werk. Ons bestaansrecht is de kwaliteit van leven van de bewoners. Daarin ligt de kracht van onze organisatie: het bieden van een warme woonomgeving met ruimte voor ieders manier van leven, hoe excentriek soms ook. Alle vrijheidsbeperkingen door corona staan hier haaks op, maar de gezondheid van de bewoners gaat voor en we moeten dus wel. Tegelijkertijd realiseren we ons dat welzijn een bepalend onderdeel is van die gezondheid. Leven is natuurlijk zoveel meer dan overleven.

De maatschappelijke waardering voor ons werk voelen we elke dag. En de saamhorigheid, vastberadenheid en veerkracht maakt ons trots. Het bezoekverbod en ook de versoepeling leveren wrijving op, maar we hervinden het warme contact met onze bewoners, de familie en onze vrijwilligers, nu in combinatie met extra veiligheid rondom hygiëne.

Geluk bij een ongeluk: de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in onze sector. We zijn daardoor weerbaarder, ook doordat we de tunnelvisie van efficiëntie hebben losgelaten. Goede zorg is daarbij vanzelfsprekend, onze focus ligt vooral op welzijn en waardigheid. Kunnen we die focus vasthouden in een anderhalvemetersamenleving? Ik ben positief, mits we autonomie blijven bieden aan bewoners en medewerkers. En als we blijven reflecteren en leren.

Historische identiteit

Als bestuurder ben ik natuurlijk een passant, want de historie van Atlant gaat bijna 130 jaar terug. Het is een veerkrachtige organisatie waar ik een van de ruim 1200 medewerkers was. Toen ik in 2010 bij Atlant begon als directeur bedrijfsvoering was er al vijf jaar hard gewerkt aan de bedrijfsvoering en de kwaliteit van zorg, in 2005 was er maar net een faillissement afgewend. In 2015 werd ik bestuurder en kreeg ik te maken met een dreigende ondertoezichtstelling vanuit de inspectie. Mijn eerste reactie – mede vanuit mijn achtergrond in bedrijfsvoering – was om te sturen op controle- en kwaliteitsstructuren.

Collega’s gingen audits bij elkaar doen, we voerden diverse procesverbeteringen door, maar onze initiatieven bleven soms in papier hangen. De realiteit van de werkvloer kwam onvoldoende in de bestuurskamer en omgekeerd kwam de bedoeling achter onze bestuurlijke besluiten onvoldoende door op de werkvloer. We waren teveel een eilandenrijk. Samenwerken is lastig als iedereen nog voor zichzelf de basis op orde moet krijgen. We hebben een streep getrokken: dit willen we niet. We verlegden een steen in de rivier, waardoor de stroom veranderde. Atlant begon aan een reis naar bezieling, parallel aan die van de sector als geheel.

De eerste prioriteit was om de organisatie te verbinden. Atlant miste een gedeelde identiteit. En dat begint bij het kennen van je geschiedenis. De eerste stap werd om onze geschiedenis met elkaar te ontdekken. Bij Atlant was altijd iedereen welkom; we stonden klaar voor bijzondere doelgroepen, voor de “landlopers en bedelaars”. Deze historie maakt ons onderscheidend, want daardoor bieden we nu naast reguliere ouderen- en dementiezorg, ook de zorg voor mensen met Huntington, Korsakov en chronische psychiatrie.

Vanuit deze historische identiteit zijn we gaan bouwen aan onze visie. Het werd een beweging naar de leefwereld van onze bewoners, naar hun persoonlijke verhalen. We zochten onze bedoeling bij een woord als kwaliteit. Wat is de kern van ons handelen? Steeds meer ontstond er een volledige cliëntgerichtheid binnen Atlant. Onze kernwoorden waren ruimte en verbinding en het werd een visie waar iedereen zich in herkende. “Het gele boekje” waar onze visie in beschreven staat, is geen papieren realiteit, het is een bron van trots geworden.

Ruimte bieden

Ruimte bieden is in onze visie het belangrijkste, omdat wij dat ieder mens toewensen. Het is een voorwaarde voor kwaliteit van leven. Als je dingen zelf beslist, blijf je actief en in je kracht. Als je zelf iets kunt doen, krijg je eigenwaarde, ongeacht leeftijd of conditie. Ook creëren we samen met bewoners zoveel mogelijk het gevoel van thuis met alles wat er bij hoort: geluid, geur, licht, sfeer, kleur, gedachten, dromen. Wij kennen daardoor ieders verhaal. En wij verbloemen niet dat oud en ziek zijn heel zwaar kan zijn. Soms veranderen mensen door hun ziekte en zijn ze niet meer diegene die ze waren. Soms zijn ze op straat beland. Voor ons maakt het niet uit. Niemand wil graag zorgbehoevend zijn, iedereen wil gewoon goed leven.

Als we spreken over de kwaliteit van ons werk, dan gaat het daarom meteen over kwaliteit van leven. Vroeger was het misschien voldoende als een cliënt schoon was, netjes verpleegd werd en geen doorligplekken had. Er was minder ruimte voor individuele wensen en we werkten ons schema af. We hielden geen rekening met hoe laat iemand wilde opstaan en trokken gewoon de gordijnen open: “Goedemorgen!”. Maar waarom zouden we iemand niet laten uitslapen? En waarom moet iemand altijd schoon en gewassen op een uitje naar het dorp?

Voor bewoners en medewerkers is er veel veranderd. De ondersteuning is individueler geworden en er is minder hiërarchie. Overleggen met verzorgers, artsen en cliënten worden nu anders gevoerd. Als iemand slikproblemen heeft, bijvoorbeeld door Huntington, maar persé elke dag een frikandel wil, dan mag dat ondanks de risico’s zelfs op de eigen kamer. We leggen dat vast als eigen keuze. Dit bedenken we niet zelf, we luisteren goed naar bewoners en familie. Zij zijn mondiger geworden: “Zo wil ik niet leven”. Ook euthanasie is daardoor meer bespreekbaar, evenals de keuze om niet gereanimeerd te worden.

Verbondenheid

Onze visie vereist veel autonomie van medewerkers, maar controle loslaten kan alleen als iedereen hetzelfde perspectief deelt, vooral in de leiding. Daarin zijn we gegroeid. De organisatie is meer een geheel geworden. Vroeger waren onze verschillende locaties bolwerken met een eigen familiecultuur. Nu voelen medewerkers dat ze voor Atlant werken en is uitwisseling van personeel tussen locaties normaal.

Natuurlijk blijven er verschillen. De ene afdeling is innovatiever dan de andere en voor sommige doelgroepen is meer geld beschikbaar, maar het gaat minder over “wat wordt gefinancierd” en meer over “wat is nodig”. Zo hebben kwaliteitscoaches, voor een individueel woonzorgcentrum lastig te financieren, enorm geholpen bij de professionalisering.

Ook tussen verschillende functies binnen de organisatie is meer verbondenheid. In het begin was er soms strijd tussen activiteitenbegeleiders en zorgmedewerkers, maar inmiddels is het teamwerk geworden. Ook onze onder­steunen­de diensten opereren minder als eilanden en werken vaker op locatie. Ze treden op als adviseur in plaats van controleur. Door processen slimmer in te richten, hebben ze tijd vrijgemaakt op de werkvloer.

Dit is niet vanzelf gegaan. Onze visie, huisstijl, campagnes en films hebben bijgedragen, evenals onze evenementen: de inspiratiesessies, het circus, de kennisproeverijen, de feesten, heel Atlant bakt, enzovoort. En we hebben een betere afstemming in het primaire proces, zoals in de borgingsoverleggen, het doelgroepen­overleg en in de themagroepen. Door deze kruisbestuiving zoeken medewerkers elkaar op en delen kennis.

Parallellen met de sector

De reis van Atlant is bijzonder: van een eilandenrijk naar verbondenheid, van een organisatie in overlevingsstand naar een centrum voor expertise, van incidentenmanagement naar ruimte voor reflecteren, leren en verbeteren. Ik zie parallellen in deze reis van Atlant en de reis die we als sector doormaken. De afgelopen jaren is de positieve aandacht voor onze sector toegenomen. Ons bestaansrecht is om waardigheid te bieden aan kwetsbare en hulp­behoevende mensen.

Medewerkers in de langdurige zorg leveren elke dag maatwerk samen met bewoners, familie en vrijwilligers. Dat vraagt om bezieling en geduld. Niet alleen Atlant, maar sectorbreed zijn we beter geworden in het realiseren van dit ideaalbeeld. We zijn meer “best practices” gaan delen, doen meer onderzoek en baseren ons vaker op wetenschap. En belangrijk is dat er meer geld en waardering is gekomen. Het gaat daardoor minder over efficiëntie, de bezieling staat meer centraal.

We plukken in deze crisis de vruchten van deze inhaalslag, maar de beweging is nog kwetsbaar. We zijn pas halverwege en nu komt de anderhalvemetersamenleving. We hebben voor deze crisis strakke commando­structuren ingericht, maar ik reken erop dat we straks weer ruimte geven aan onze medewerkers en cliënten. We willen toch niet het abstracte bestuurlijke klimaat terug, nu we in de afgelopen jaren de werkvloer en de cliënt meer aan de bestuurstafel hebben gebracht?

Regionale samenwerking is door corona in een stroomversnelling gekomen, maar het staat ook nog maar in de kinderschoenen. Organisaties moeten soms individueel inleveren om er collectief meer voor terug te krijgen. Dat vergt bestuurlijke moed.

Leren en verbeteren

Corona is een lakmoesproef voor onze sector, maar gelukkig zien we bij Atlant hoe diep onze visie op het geven van ruimte is ingedaald. Dat maakt het makkelijk om te markeren waar het knelt. Doordat de visie helder is, wordt het contrast ook duidelijk. Maar hoe kunnen we ruimte geven aan ieders wensen en behoeften in tijden van corona? En hoe voelen we ons sterk genoeg om de onvermijdelijke risico’s te dragen? Het is heel spannend en de afweging tussen veiligheid en welzijn blijft lastig. De kwaliteit van onze medewerkers is daarbij bepalend.

Zelfstandigheid en taakverantwoordelijkheid zijn bij Atlant de standaard geworden. Fouten zijn leermomenten. In onze organisatiecultuur zeggen we vaker wat er goed gaat en we spreken elkaar aan op zaken die beter kunnen. Deze cultuur biedt een kompas in deze crisis. We bespreken de dilemma’s in plaats van te sturen op de regel. We proberen het om te draaien: “Dit is misschien wel de regel, maar kijk eens naar deze bewoner.” Het is belangrijk dat we samen zoeken, samen terugkijken, het leed samen dragen en samen ruimte creëren in een ingewikkelde tijd.

Gelukkig helpt onze profilering op de arbeidsmarkt waardoor we zowel kwalitatief als kwantitatief een sterk personeelsbestand hebben. Wij trekken bevlogen en betrokken medewerkers aan. Daar doen wij veel voor als werkgever. Iedereen kan bij ons zijn kennis en vaardigheden ontwikkelen en zo doorgroeien. Wij weten dat medewerkers tot bloei komen als zij ons vertrouwen hebben. Als je vakkundig en naar eigen inzicht kunt handelen, doe je wat je kunt het allerbeste.

Atlant wordt inmiddels landelijk gezien als een centrum voor expertise. Het Topcare traject voor Huntington en Korsakov heeft veel invloed gehad. We mogen sinds 2013 dat predicaat dragen. Het heeft een enorme boost gegeven aan reflecteren, leren en verbeteren. We zijn zeer actief in de kenniscentra voor Korsakov, Huntington en Ouderenpsychiatrie. Onze chronische psychiatrische verpleging is fors uitgebreid en we zetten de zorg voor zware dementie stevig op de kaart. We doen veel onderzoek en hebben inmiddels vier opleidingsplaatsen, vier promovendi en twee gepromoveerde artsen op de loonlijst.

Route voor de toekomst

Er valt natuurlijk nog het nodige te verbeteren. We moeten nog beter worden in de verbinding tussen de werkvloer en de bestuurskamer. We doen nog teveel via de lijn. Communiceren van bovenaf, het opstellen van protocollen: dat betekent niet dat de werkvloer het als vanzelf oppakt. Informatie stroomt nog onvoldoende vrij. Medewerkers melden niet altijd vanzelf als dingen verkeerd gaan. En we zijn nog niet consequent genoeg in ruimte geven waar het kan en kaders bieden waar het moet.

We kunnen ook groeien in de participatie van familie en het sociale netwerk van bewoners. Soms worden we onzeker of voelen we ons op de vingers gekeken, terwijl het juist onze kwaliteit is om open te staan voor ieders mening en behoefte. Dat vraagt vaardigheden en vertrouwen, zeker in het openhartig praten over dilemma’s, ook met familie.

In het samen ontwikkelen van expertise zit nog veel potentie. Een leerklimaat goed vormgeven heeft veel consequenties. Het moet veilig zijn om te leren: fouten maken mag. Door corona was het werken in een top-down structuur onvermijdelijk, maar we moeten de ruimte voor feedback zo snel mogelijk weer vergroten.

Reflecteren, leren en zelfvertrouwen bieden ons een uitweg uit deze crisis en een route voor de toekomst. Gelukkig is Atlant goed voorbereid, met betekenisvolle doelgroepen, de verdere uitbouw naar expertisecentra, met zeer getalenteerde medewerkers, een uitstekende financiële uitgangspositie, mooie vastgoedplannen en vooral door de levende visie. Hierbij komt, naast de cliënt, steeds meer de medewerker en de vrijwilliger centraal te staan.

Laten we als Atlant en als sector de reis naar bezieling voltooien. En laten we onszelf van tijd tot tijd opnieuw uitvinden, technologische innovaties verwelkomen, verduurzaming versnellen en samenwerkingsrelaties uitbreiden. Zo trotseren we samen de vergrijzing, het arbeidstekort en pandemieën. Ik vertrek vol vertrouwen, want Atlant is klaar voor de verdere reis.

Dit afscheidsverhaal is samen met onder andere Hedwig de Vries, Lia van Gelder, Agnes Bezembinder en Ester Willemse tot stand gekomen en onder begeleiding van Peter Soorsma.
Juli 2020

SOVIDZ dient klacht over o.a. Atlant in bij inspectie

Sinds 1 juli 2020 hebben wij op alle locaties de bezoekregelingen weer kunnen verruimen. Daar zijn wij heel blij mee, voor de bewoners en ook voor de naasten. Elke locatie van Atlant geeft zelf invulling aan de mogelijkheden voor bezoek en hoe dit gepland kan worden, indien nodig. We nemen de richtlijnen uit de landelijke bezoekregeling als uitgangspunt, zoals de anderhalve meter afstand en kijken daarbij naar wat bij de bewoners en het gebouw past.

Vandaag werden wij door ActiZ benaderd dat de Stichting SOVIDZ (Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In de Zorg) een klacht over twaalf zorgorganisaties heeft ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Atlant wordt daar ook in genoemd. Wij hebben zelf contact opgenomen met de stichting om te horen waar deze klacht vandaan komt. Het blijkt dat dit met name gaat over dat wij hebben gecommuniceerd dat “de deuren sluiten” bij een nieuwe corona besmetting. Wij begrijpen dat dit in eerdere communicatie verwarring heeft kunnen geven en daardoor het beeld kan ontstaan dat bij een nieuwe corona besmetting een volledige locatie de deuren sluit. Dat is echter niet hoe we onze bezoekregelingen per locatie hebben opgesteld. Wij moeten wel een afdeling van een locatie tijdelijk dicht doen als er een corona besmetting onder de bewoners is. En doen er daarnaast dan natuurlijk alles aan om dit zo spoedig mogelijk weer op te kunnen heffen.

Lees hier onze reactie in de Stentor

Heleen Griffioen interim bestuurder bij Atlant

Heleen Griffioen start 8 juli 2020 als interim bestuurder bij Atlant. Zij volgt Thijs Houtappels op die de afgelopen vijf jaar bestuurder van Atlant was en per 1 augustus 2020 begint als bestuurder bij Zonnehuisgroep Amstelland. Heleen gaat de functie van bestuurder op interim basis vervullen. In de tussentijd start de procedure voor de werving van een nieuwe vaste bestuurder. Atlant is blij dat Heleen deze tijdelijke functie wil vervullen en wenst haar veel succes.

Heleen is een ervaren zorgbestuurder, die veel affiniteit heeft met zorgorganisaties met een expertisefunctie. ‘Atlant is een organisatie die echt wil zorgen dat kwetsbare mensen een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Atlant is bovendien bezig om zichzelf daarin steeds weer te verbeteren en ontwikkelen. Daarom vind ik het zo leuk dat ik hier de komende maanden aan mag bijdragen’.

Bedankt voor uw steun!

HARTVERWARMEND.

Dat is het juiste woord als we zien hoeveel mooie, lieve en bijzondere initiatieven er de afgelopen maanden zijn ontstaan. Hoeveel mensen en (lokale) ondernemers de bewoners en medewerkers van Atlant tijdens de coronacrisis hebben bijgestaan. Van kinderen uit de wijk tot naasten die aan de andere kant van het land wonen. Van lokale ondernemers tot multinationals. Van zangers tot verenigingen.

Ze hebben mensen een hart onder de riem gestoken. Een lach op het gezicht van mensen getoverd. Elk initiatief, hoe klein of groot ook, werd (en wordt) enorm gewaardeerd. Dankzij hun steun komen wij deze ontzettend ingewikkelde en bijzondere tijd door. Dit zijn dé dingen die iedereen door deze crisis heen helpen. Daar willen we hen ontzettend voor bedanken.

BEDANKT!

Voor jouw mooie gebaar.
Voor jouw moment van aandacht.
Jij maakt het verschil.

Wij bedanken:

48th-highlanders
Albert Heijn Eglantier
Albert Heijn Ugchelen
Amsterdamse bloemenmarkt
Annie Hartgers van der Plas
Andy Buitenhuis
Arnoud Stockbrokx
Auto Koldenwijn
Bakker Bart
Bakkerij Schreuder
Ballen Harry
Benthe
Boels
Bronkerk en Harmonie
Buurtmensen
Cargill Deventer
Clemens Boon
Contactclown Mau
Crystal ICT
CSV apeldoorn
De eeuwige lente
Dina Grandia
Diva Dichtbij
Drie Ranken kerk
Erik Grotenhuis
Etos Anklaar
Fien en Mies
Gerda Kroeze
Hans Carras en Robbie Kee
Hema Operaplein
Henk Trotz
Jos Linthorst
Kevin Nieuwhoff
Kinderen uit de buurt
Kinderen van onze medewerkers
King
Krista Somberg
Leerlingen Sprengeloo
Leger Des Heils
Machteld Bontekoe
Mario van Eeren
Maurice Reekers
MB Designed uit Lisse via Stichting brengeenbloem
Meidenver. Eyup Sultan Moskee Apeldoorn
Mercy Ships
Milka chocolade
Monique van Ham
Rabobank Apeldoorn
Renske Kroondijk
Rieneke Kieft
Robby scala
Roelie
Rotaryclub Apeldoorn
S.O.S. Matrozenkoor
Seniorenplatform Apeldoorn
SMN post
SOS matrozenkoor
Spar Zweers
Stichting Vrienden van Atlant
Super Hollands
Sweet & Candy
THA
Theo Tuinplanten
Van der Valk De Cantharel
Vereniging van Huntington
Vrienden van Jaqueline
Wereldwinkel Beekbergen
Willem Wilbrink
Winkeliersvereniging Anklaar

We hebben ons best gedaan om iedereen bij deze te bedanken die ons gesteund heeft in deze tijd. Mochten we iemand vergeten zijn; onze excuses.
Geef ons gerust een seintje: communicatie@atlant.nl

Versoepeling bezoek vanaf 1 juli

De afgelopen maanden waren ingrijpend voor iedereen. Voor de bewoners omdat ze tot 2 juni 2020 geen bezoek konden ontvangen. Voor familie, vrienden en vrijwilligers omdat zij niet dichtbij degenen kunnen zijn die ze nu juist in deze tijd zo graag zouden willen zien. Voor onze medewerkers omdat ze onwijs hard hebben gewerkt en veel verdriet hebben gezien op de afdelingen waar bewoners getroffen zijn door het virus.

Op dit moment zijn alle locaties van Atlant coronavrij. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Bij alles staat de gezondheid van de bewoners en onze medewerkers voorop. Het blijft constant zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds het welzijn van de bewoners.

Wij zijn blij dat de bewoners sinds 2 juni weer bezoek mogen ontvangen. Ook al is het slechts één uur per week door één vast persoon. Tijdens dit bezoek is er ook de gelegenheid om te wandelen. Op al onze locaties zijn wij nu druk bezig om de juiste voorbereidingen te treffen zodat vanaf uiterlijk 1 juli 2020 de bewoners en hun naasten weer de gelegenheid hebben om zelf te bepalen wie en hoeveel mensen op bezoek kunnen komen. We hebben daarbij uiteraard te maken met de landelijke kaders vanuit het RIVM, zoals de 1,5 meter richtlijnen en de voorwaarden uit de landelijke handreiking bezoekregeling.

Als Atlant willen we het allerliefste – net zoals u – dat de situatie weer wordt zoals hij was; ruimte voor iedereen! Onze medewerkers willen ook heel graag dat de bewoners weer volop bezoek kunnen ontvangen. Tegelijkertijd willen wij dit heel zorgvuldig doen, zodat het voor iedereen veilig en duidelijk is.

Thijs Houtappels

bestuurder

Op deze pagina leest u alle meest recente informatie over het coronavirus.

Update bezoekregeling

Sinds dinsdag 2 juni is weer bezoek mogelijk bij Atlant, al is dit nog slechts één vaste bezoeker per bewoner en onder een aantal voorwaarden. We zijn blij dat we, na de afgelopen ingrijpende maanden, voorzichtig weer de eerste stappen hebben kunnen zetten.

Het kabinet heeft besloten tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Woensdagavond kondigde minister Hugo de Jonge een volgende stap aan: onder voorwaarden mogen verpleeghuizen vanaf 15 juni meerdere bezoekers ontvangen. Dit is sneller dan de eerder aangekondigde datum van 15 juli.

We zijn blij met dit nieuws. Tegelijkertijd gaan we hier voorzichtig mee om. Op dit moment zijn alle locaties van Atlant coronavrij. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Bij alles staat de gezondheid van de bewoners en onze medewerkers voorop. Het blijft constant zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds het welzijn van de bewoners. De komende twee weken evalueren we hoe de eerste stappen in de versoepeling verlopen en kijken we hoe we de bezoekmogelijkheden verantwoord kunnen uitbreiden.

Thijs Houtappels
Bestuurder

Kwaliteitsverslag 2019

Ons kwaliteitsverslag over 2019 is klaar en inmiddels op onze website gepubliceerd; klik hier voor het verslag. Hierin leest u op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze Kaderbrief voor het jaar 2019. Het jaarverslag 2019 van de Raad van Toezicht vindt u hier.
We hebben dit jaar weer een stap gezet om het verslag nog meer tot leven te laten komen. Dat vindt u terug in de quotes van medewerkers waarin ze hun visie of ervaringen over een bepaald thema delen. En lees hier ook ‘Atlant 2019 in vogelvlucht, een samenvatting’ waarin alles wat het jaar 2019 ons bracht langskomt.

Inmiddels zijn we al halverwege 2020 en is Atlant geraakt door de coronacrisis. Deze crisis geeft ons regelmatig een gevoel van onmacht. En brengt dilemma’s met zich mee die ons bezighouden. Maar ook zien we hartverwarmende initiatieven van familieleden, vrijwilligers en andere betrokkenen. En onze locaties zijn weer coronavrij. Een eerste voorzichtige stap van ontmoetingen tussen bewoners en hun naasten is genomen. Dat geeft ons goede moed. Het zorgt ervoor dat we samen hier doorheen komen.
Ik ben dan ook heel trots op alle inzet en creativiteit die ik in de afgelopen maanden in de organisatie heb gezien bij alle medewerkers. Goede zorg en ondersteuning bieden aan de mensen die bij ons wonen en de mensen waar we voor zorgen: daar doen we het voor.

Thijs Houtappels,
Bestuurder Atlant

Deuren verpleeghuis stap voor stap weer meer open

Bezoek en nieuwe bewoners weer welkom

Na een intensieve periode in deze coronatijd, zijn de organisaties voor ouderenzorg Atlant, Zorggroep Apeldoorn en KleinGeluk verheugd dat zij weer de deuren kunnen openen voor bezoek en nieuwe bewoners. De pilot waarbij 25 verpleeghuizen op proef een bezoekregeling startten, liet goede resultaten zien. Daardoor kunnen bewoners nu op meer locaties, onder voorwaarden, weer bezoek van hun naasten ontvangen.
Vanuit de stabielere situatie met ruimere bezoekmogelijkheden worden nieuwe bewoners nu ook weer hartelijk verwelkomd. Als de thuissituatie niet meer veilig is, waarbij hulp en ondersteuning nodig is, kunt u bij de zorgorganisaties terecht voor gerichte professionele zorg- en dienstverlening.

Veilig en verantwoord

‘Veilig en verantwoord’, dit staat bij alle drie de zorgorganisaties voorop bij het weer meer open zetten van hun deuren. De gezondheid en het welzijn van de bewoners staat altijd centraal. Hierbij vormen de basisrichtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en veiligheid het uitgangspunt. “We willen daarbij de juiste balans bewaken tussen aan de ene kant het voorkomen van besmetting en verspreiding en aan de andere kant het bieden van perspectief en kwaliteit van leven aan bewoners”, luidt de gezamenlijke opvatting van de drie zorgbestuurders.

Bezoekers en instroom bewoners

Vanaf 25 mei is een ruimere bezoekregeling mogelijk in verpleeg- en verzorgingshuizen. Op locaties waar zich geen coronabesmettingen voordoen, mag elke bewoner nu onder voorwaarden één bezoeker ontvangen. Op dit moment zijn alledrie de organisaties gelukkig coronavrij. Dit biedt hen de gelegenheid om de ontvangst van beperkt bezoek te organiseren. Het is fijn om de ontmoeting zo weer een stap dichterbij te kunnen brengen.
Achter de schermen wordt nu druk gewerkt om de deuren weer stap voor stap meer open te kunnen zetten. Gezien de te treffen maatregelen hierbij, komt er een flinke organisatie bij kijken en wordt er een tijdspad gehanteerd om de bezoekregeling zo goed en veilig mogelijk in te gaan zetten. Bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken is er vanaf 25 mei maatwerk per afdeling mogelijk voor bezoek, waarna tussen 25 mei en 15 juni 2020 wordt toegewerkt naar een meer uitgebreide bezoekregeling. Bij Atlant en KleinGeluk kan er weer bezoek komen vanaf 2 juni. Daarnaast zijn de organisaties verheugd dat zij door de combinatie van de verruiming van de bezoekregeling en het weer coronavrij zijn ook weer nieuwe bewoners kunnen verwelkomen.

Dichterbij ontmoeten

De drie organisatie zetten zich tijdens de coronacrisis al voortdurend in voor het dichterbij brengen van ontmoeting en activiteiten. Er zijn al verschillende ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd. Hierbij kunnen bewoners en dierbaren elkaar weer, op veilige afstand van minimaal 1,5 m., dichterbij ontmoeten. Zo wordt bijvoorbeeld de Kom op Visite kar ingezet en worden er op basis van al veel bestaande structuren veel buitenruimtes benut, met ter bescherming toevoeging van hekken en gebruik van plexiglas en tenten. Bewoners kunnen zo ook weer een gezonde, frisse neus halen. Ook vinden er verschillende activiteiten plaats, zoals bewegingslessen en muziekoptredens. Dit gebeurt op veilige afstand, bijvoorbeeld in de binnentuin of vanuit buiten voor de bewoners die dan binnen op het balkon of via het open raam toekijken. Daarnaast kunnen bewoners en hun naasten elkaar ook digitaal ontmoeten via onder meer beeldbellen en skypen. Een makkelijke, snelle en laagdrempelige manier waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het wordt erg gewaardeerd om zo even met de naaste te praten en ook te kunnen zíen dat het goed gaat.

1 2 3 4 5 22