Fenna Mossel en Lonneke Koelma-Deltenre nieuwe leden Raad van Toezicht Atlant

Fenna Mossel en Lonneke Koelma-Deltenre nieuwe leden Raad van Toezicht Atlant

Atlant heeft twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2024 zijn Fenna Mossel en Lonneke Koelma-Deltenre toegetreden tot de raad. Zij volgen vertrekkend voorzitter Cindy Kremer en lid Henk Reimert op. Voorzitter van de raad is sinds 1 januari Hendrik Beelen. Remco Bervoets vervult het vicevoorzitterschap.

Voorzitter Beelen is blij met de komst van Mossel en Koelma-Dentenre: “De zorg is een prachtige sector om in te werken, met uitdagende en complexe vraagstukken. Op het gebied van bereikbaar houden van passende zorg. En het behoud van enthousiaste en deskundige medewerkers, inzet op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van leiderschap zijn forse opgaven voor  Atlant. De nieuwe leden nemen waardevolle kennis en ervaring op dit gebied mee”.

Fenna Mossel

Fenna Mossel houdt zich als programmamanager en actieonderzoeker bezig met het creëren van zorgzame (zorg)organisaties. Werkplekken waarin medewerkers zichzelf gezien en gehoord voelen. Waarin ervaringen gedeeld worden en er begrip is voor het perspectief van de ander. Mossel: “Atlant is voor mij een voorbeeld van een organisatie waarin de dialoog centraal staat en waar aandacht is voor het belang van alle betrokkenen bij het leveren van goede zorg”.

Lonneke Koelma-Deltenre

Lonneke Koelma-Deltenre heeft als manager HRM ervaring opgedaan in veel verschillende sectoren, waarvan ruim zes jaar in de langdurige zorg. Koelma-Deltenre: “Atlant is een warme organisatie met bevlogen medewerkers die oog hebben voor de wensen en behoeften van bewoners. Ik ben heel blij met de kans die ik als beginnend toezichthouder krijg en zet mij hier graag samen met de andere leden van de RvT voor in”.

 

Atlant officieel erkend als landelijk expertisecentrum voor drie complexe aandoeningen

Een bijzondere mijlpaal voor Atlant: de zorgorganisatie is officieel erkend als doelgroep expertisecentrum (DEC) voor het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Gerontopsychiatrie + (GP+). Dit zijn drie van de in totaal acht ‘laag volume, hoog complex’ (LVHC) doelgroepen. Als DEC brengt Atlant, in samenwerking met het doelgroepnetwerk, de kwaliteit van zorg landelijk naar een hoger niveau. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoeningen. 
 
Voor elke LVHC doelgroep is een landelijk doelgroepnetwerk ontwikkeld om de kwaliteit van zorg en welzijn en de kennisinfrastructuur goed te houden, te verbeteren en te versterken. Elk doelgroepnetwerk bestaat uit Doelgroep Expertisecentra (DEC’s), Regionale Expertisecentra (REC’s) en een kenniscentrum.  

Ester Willemse, directeur expertisecentra bij Atlant, vertelt over de doelgroepnetwerken: “We werken binnen deze drie doelgroepnetwerken intensief samen met vele andere professionals en organisaties. We wisselen kennis en ervaring uit, bouwen aan nieuwe (kennis)producten en dragen zo ons steentje bij om deze specialistische zorg elke dag een beetje beter te maken. Ieder vanuit zijn eigen expertise. En samen met vele anderen.” 

Bevorderen kwaliteit van zorg en welzijn 
Omdat het volume van deze groepen laag is (maximaal 1.500 mensen in Nederland) is er relatief weinig kennis en zijn er nog weinig experts in Nederland en daarbuiten. Juist daarom is het zo belangrijk dat hier nieuwe kennis wordt vergaard en gedeeld. Atlant, dat inmiddels 130 jaar bestaat, levert al jarenlang zorg, begeleiding en behandeling op deze specifieke vakgebieden. Daarom is er al veel kennis en ervaring in huis. Deze kennis wordt aangevuld met nieuwe inzichten en expertise die voortkomt uit de wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken die Atlant uitvoert.  

Als DEC heeft Atlant niet alleen verantwoordelijkheden voor kwalitatief goede zorg, behandeling en begeleiding binnenshuis maar ook buitenshuis. Zo biedt de organisatie consultatie, ondersteuning en advies aan andere (zorg)organisaties die met mensen met deze complexe aandoeningen werken. Door het delen van kennis, inzichten en expertise krijgen zorgprofessionals in Nederland goede handvatten om met de complexe zorgvraag om te gaan. Dit leidt er ook toe dat mensen met deze ziekten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Wanneer dit geen mogelijkheid meer is helpt Atlant, in samenwerking met de andere DEC’s, bij het vinden van de juiste plek. Ook voor de mensen met de meest complexe zorgvraag waarbij het vinden van een passende woonomgeving een uitdaging is.

Peter Bosselaar, bestuurder van Atlant, is trots op de erkenning als DEC voor deze drie specifieke doelgroepen: “De combinatie van jarenlange ervaring en opgebouwde kennis bij onze medewerkers maakt dat we zorg van hoog niveau leveren. Dat we als expertisecentrum benoemd zijn voor drie specifieke doelgroepen maakt ons enorm trots. Het is bijzonder dat we deze positie in de langdurige zorg in Nederland hebben en we zijn ons ervan bewust welke verantwoordelijkheden daarbij horen.” 

Een zeer complexe zorgvraag vraagt om zorg op maat 
Bij het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en GP+ is de zorgvraag zeer complex. Zowel op lichamelijk als psychisch gebied komen grote uitdagingen naar voren.  

Syndroom van Korsakov 
Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt bij een ernstig gebrek aan vitamine B1. Het komt vooral voor bij ernstig alcoholmisbruik gepaard met zelfverwaarlozing en slecht eten maar kan ook ontstaan door bijvoorbeeld anorexia, zwangerschapsbraken of een maagverkleining. Mensen met het syndroom van Korsakov hebben ernstige geheugenstoornissen en grote problemen met het plannen en organiseren van de dagelijkse activiteiten. Gedragsproblematiek, zoals agitatie en ontremming, komt veel voor. Daarnaast zijn er veel bijkomende lichamelijke en psychische ziektes. Atlantlocatie Markenhof biedt zorg, behandeling en begeleiding aan 140 bewoners met het syndroom van Korsakov. De leefomgeving is aangepast aan de specifieke behoeften van de bewoners met het syndroom van Korsakov. 

Ziekte van Huntington 
De ziekte van Huntington is een neurologische aandoening met een erfelijk karakter. Het is een progressieve aandoening waarbij in bepaalde hersengebieden cellen afsterven, wat zorgt voor gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen. Dit leidt tot lichamelijke en psychische problemen. De meest in het oog springende verschijnselen van de ziekte van Huntington zijn de motorische stoornissen, bestaande uit ongecontroleerde en willekeurige bewegingen. Gedragsproblemen die veelal voorkomen zijn ontremming, dwangmatigheid en prikkelbaarheid. Er is een verhoogde kans op het ontstaan van psychiatrische stoornissen. Atlantlocatie Heemhof biedt zorg, behandeling en begeleiding aan 63 mensen met de ziekte van Huntington. Zowel de fysieke omgeving als het leefmilieu op de afdelingen is speciaal ingericht voor mensen met deze ziekte.  

Gerontopsychiatrie+   
Mensen met een gerontopsychiatrie+ zorgvraag kunnen een breed scala aan mentale gezondheidsproblemen hebben. Het is een diverse groep mensen, die gemiddeld jonger is dan de reguliere verpleeghuisbewoner en als gemene deler een psychiatrische voorgeschiedenis heeft. Naast de psychiatrische problematiek zijn er ook op andere levensdomeinen problemen zoals gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of sociale betrokkenheid. De multiproblematiek is zo sterk aanwezig dat reguliere zorg niet (meer) volstaat. Atlantlocatie Marken Haven biedt zorg, behandeling en begeleiding aan 70 mensen met een GP+ zorgvraag. Marken Haven heeft drie specifieke therapeutische leefmilieus; het structureerde leefmilieu, het beschermende leefmilieu en het regie-bevorderende leefmilieu. Geheel afgestemd op de behoeften van de bewoners.  

Erkenning doelgroep expertisecentrum Korsakov voor de komende vier jaar

Atlant, locatie Markenhof, is voor vier jaar erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Korsakov.

In 2022 werden we al erkend als DEC voor twee jaar. Vlak voor de zomer hebben we onze doorontwikkeling laten zien, met dit fantastische nieuws als resultaat. 
Op 27 juni vond de visitatie op locatie Markenhof plaats. De commissie vroeg met name naar de stappen die we ondernomen hadden en waar nog kansen liggen voor de toekomst. Zij hebben gesproken met bewoners en de cliëntenraad, zorgprofessionals en medewerkers van ondersteunende diensten.  

Zo ziet het netwerk eruit 

De doelgroep Korsakov is aangewezen als één van de acht ‘laag volume hoog complex’ doelgroepen in de langdurige zorg: kleine, specifieke groepen cliënten met een complexe zorgvraag. Per doelgroep is een doelgroepnetwerk opgezet, om zowel de kwaliteit van zorg en welzijn als de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren.  

Het doelgroepnetwerk Korsakov bestaat uit een kenniscentrum (Korsakov Kenniscentrum), twaalf Regionale Expertisecentra (REC’s) en twee doelgroep Expertisecentra (DEC’s). We ontwikkelen samen kennis en expertise rondom de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. We gaan door met waar we al mee bezig zijn: het leveren van zorg, advies, het doen van onderzoek en het delen van kennis. 

Ambitie van Atlant 

Atlant bestaat meer dan 130 jaar. Door de jaren heen is er veel veranderd. We zijn ons steeds meer gaan richten op het ondersteunen van mensen met specifieke ziektebeelden, die langdurige specialistische zorg nodig hebben. Waaronder mensen met het syndroom van Korsakov.

Meer weten over Expertisecentrum Korsakov? Meer informatie over het ziektebeeld, de onderzoeken of verpleeghuis Markenhof

Of kom in contact met onze zorgprofessionals

Nieuwe website Langer Zelfstandig

Nieuwe website Langer Zelfstandig

De samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties in regio Apeldoorn & Zutphen presenteren de nieuwe website www.langer-zelfstandig.nl. De website is gemaakt voor ouderen in de regio. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Dat willen de samenwerkende ouderen- en welzijnsorganisaties graag ondersteunen. Op de nieuwe website kunnen ouderen en naasten informatie vinden over activiteiten waaraan deze organisaties samenwerken en bijdragen aan het behouden en verhogen van zelfstandigheid en welzijn.

Een jaar geleden hebben de samenwerkende organisaties het initiatief genomen om het programma Langer Zelfstandig te ontwikkelen. Door anders te denken, kijken en doen, verwachten zij meer werkplezier bij professionals, betere coördinatie van zorg en ondersteuning en minder inzet van aantal professionals.

Programmaleider Eveline Schavemaker: ‘De samenwerking tussen de ouderenzorg- en welzijnsorganisaties krijgt steeds meer vorm. Ouderen en naasten kunnen op de nieuwe website meer informatie vinden over wat deze samenwerking voor hen kan gaan betekenen. Het is ook mooi om te zien dat in deze regio organisaties echt investeren om gezamenlijk op te trekken in het behouden en verbeteren van zelfstandigheid van ouderen en in de ondersteuning van mantelzorgers’.

Het programma Langer Zelfstandig is ontstaan vanuit de regiovisie ouderenzorg regio Apeldoorn & Zutphen (2021). De deelnemende zorgorganisaties zijn KleinGeluk, Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Thuiszorg Beers, Nusantara, Talma Borgh, Riwis Zorg & Welzijn, Dagelijks Leven, Zorggroep Sint Maarten, Den Bouw, Sensire, Marga Klompé, Vérian, Stimenz, De Kap en Stichting Welzijn Brummen en met ondersteuning vanuit het zorgkantoor Zilveren Kruis.

De website www.langer-zelfstandig.nl is vanaf heden online bereikbaar.

Korsakov symposium ‘Ruimte voor keuzes’; inspirerend en leerzaam

Atlant organiseerde op dinsdag 10 oktober 2023 het Korsakov Symposium ‘Ruimte voor keuzes’. Tijdens dit symposium gingen zorgprofessionals met elkaar in gesprek over het maken van keuzes in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Ook werden er inspirerende voorbeelden getoond hoe we dat bij Atlant aanpakken.

Er is geen one size fits all; het is maatwerk

Dagvoorzitter Judith van Schagen, manager wonen zorg welzijn locatie Markenhof, opende de dag met een toelichting op het thema van de dag. Daarop ging Eline Böhner, ergotherapeut en promovenda bij Atlant, verder. Hoe doe je dat dan; mensen met het syndroom van Korsakov keuzes laten maken. Kan dat wel? Haar belangrijkste boodschap: ‘Kijk naar de persoon, de taak én de omgeving. Vanuit een multidisciplinaire samenwerking. Het is maatwerk; er is geen one size fits all. Maar kijk ook naar je eigen rol. Welke keuzes maak jij. De keuzes die jij maakt zijn van invloed op de keuzes van de bewoners.’

Aanvullend daarop namen Loes van Dusseldorp, onderzoekscoördinator en Cindy Hendriks, sociaal werker bij Atlant, je mee in de wereld van Participatief Actieonderzoek. Hoe betrek je bewoners bij het betrekken bij keuzes, beslissingen en initiatieven die hun leven beïnvloeden? Hoe zorg je ervoor dat hun stem wordt gehoord bij dagelijkse activiteiten, beleid of onderzoek? Loes en Cindy vertelden hoe ze samen met medewerkers en bewoners de bewonersparticipatie actief en laagdrempelig stimuleren.

Donut worry…

In  het tweede gedeelte van de middag werden de deelnemers in de workshopronde uitgedaagd tot het maken van keuzes. Van een introductie op het bespreken van morele dilemma’s, het maken van keuzes bij mensen van verzameldrang (hoarding) of begeleidingsstijlen. Tot een boksworkshop waarin deelnemers ervaarden hoe bepaalde oefeningen mensen met het syndroom van Korsakov kunnen ondersteunen bij het maken van bewuste keuzes. Deze workshops werden verzorgd door zorgprofessionals van Atlant. Tussendoor genoten de deelnemers van een heerlijke donut. De donutwall is gemaakt door de bewoners van Atlantlocatie Markenhof.

In de plenaire afsluiting ging Lisa van Hattem in gesprek met Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum, over de keuzes voor de toekomst. Ook gingen we met de deelnemers van het symposium in gesprek over welke keuzes zij maken na dit symposium. Van meer keuzes rondom de maaltijden, andere keuzes maken bij hoarding tot het inzetten van een moreel beraad in de organisatie. De deelnemers gaven aan enorm geïnspireerd te zijn tijdens deze prachtig zonnige dag.

Trots

De reacties van de deelnemers over deze dag waren enorm positief en daar zijn we trots op!

Al met al was het een fantastische, inspirerende en leerzame middag waar we met trots op terug kijken. Mede door de collega’s die de keuze durfden te maken om uit hun comfortzone te stappen en met veel passie te vertellen over hun drive om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov invulling te geven.

Voor een impressie van de dag, bekijk alle foto’s van het Korsakov symposium – Atlant

Atlant is officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+

Atlant, locatie Marken Haven, is voor vier jaar erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Gerontopsychiatrie+. Een mooie en terechte erkenning voor alle betrokkenen. Deze transitie naar expertisecentrum hadden we nooit kunnen maken zonder de zorgprofessionals en behandelaren, die met hun kennis, expertise en liefde voor deze mensen, elke dag klaarstaan voor de bewoners met een gerontopsychiatrische zorgvraag!

Onder de indruk

Op 23 juni vond de visitatie op locatie Marken Haven plaats. De auditor heeft gesproken met zorgprofessionals, behandelaren, bewoners, leden van de cliëntenraad en medewerkers van de afdelingen Personeel & Organisatie en Leren & Ontwikkeling. De auditor was onder de indruk van hoe de zorg, begeleiding en behandeling voor mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag is ingericht. Zij gaf onder andere aan dat de medewerkers zeer enthousiast en gepassioneerd vertelden over hun werk met deze mensen. Dat we een zeer betrokken cliëntenraad hebben en de casemanagers bevlogen zijn om de consultatiefunctie te verbeteren en als DEC in de regio nog zichtbaarder te worden.

Zo ziet het netwerk eruit

De doelgroep GP+ is aangewezen als één van de acht ‘laag volume hoog complex’ doelgroepen in de langdurige zorg: kleine, specifieke groepen cliënten met een complexe zorgvraag. Per doelgroep is een doelgroepnetwerk opgezet, om zowel de kwaliteit van zorg en welzijn als de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren. Het doelgroepnetwerk GP+ bestaat uit een kenniscentrum (VvGP), 11 Regionale Expertisecentra (REC’s) en 3 Doelgroep Expertisecentra (DEC’s). We ontwikkelen samen kennis en expertise rondom de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. We gaan door met waar we al mee bezig zijn: het leveren van zorg, advies, het doen van onderzoek en het delen van kennis.

Ambitie van Atlant

Atlant bestaat meer dan 130 jaar. Door de jaren heen is er veel veranderd. We zijn ons steeds meer gaan richten op het ondersteunen van mensen met specifieke ziektebeelden, die langdurige specialistische zorg nodig hebben. Waaronder mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. Atlant is nu officieel een DEC voor de doelgroepen GP+, syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington.

Meer weten over Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+? Meer informatie over het ziektebeeld, de onderzoeken of verpleeghuis Marken Haven.

Of kom in contact met onze zorgprofessionals.

Aanmelding Korsakov symposium geopend

Dinsdag 10 oktober organiseren wij een Korsakov symposium voor alle professionals werkzaam met mensen met het syndroom van Korsakov. Het thema is ‘Ruimte voor keuzes’.

“Als je zelf dingen beslist, blijf je actief, blijf je in je waarde, in je kracht. Hoe je woont, werkt en je vrije tijd besteedt vul je dus zelf in.”

Wij geven keuzes. Dat staat beschreven in onze visie. Alleen hoe doe je dat bij mensen met het syndroom van Korsakov? Kan dat wel? Hierover gaan we graag met elkaar in gesprek. Ook tonen we inspirerende voorbeelden hoe we dat bij Atlant aanpakken.
Download hier de uitnodiging

Programma

12.00 uur Inloop met lunch
12.45 uur

Opening
Dagvoorzitter Judith van Schagen, manager wonen zorg welzijn bij Atlant, heet je van harte welkom!

13.00 uur

Plenaire sessie
Hoe ga je om met inactiviteit; is het niet willen of niet kúnnen? Het bed opmaken, brood smeren even snel overnemen, of toch zelf laten doen? Welke afwegingen maak je hierin en welke is de juiste? Eline Böhner, ergotherapeut en promovenda bij Atlant, deelt de resultaten van haar onderzoek naar het ADL functioneren bij Korsakov. Ze blikt vooruit op het, hieruit voortkomende, promotieonderzoek naar het dagelijks functioneren, zelfredzaamheid en het komen tot betekenisvol handelen van mensen met Korsakov in de langdurige zorg.

14.00 uur

Workshopronde I

 1. Innoveren kun je leren
  Welke drempels kom je tegen bij innoveren in je werk en hoe ga je deze over?
 2. Voor hete vuren staan
  Een introductie op het bespreken van morele dilemma’s.
 3. Hoarding: schatten verzamelen en loslaten?
  Een workshop over omgaan met hoardinggedrag, oftewel verzameldrang.
 4. Aanraken, nabijheid, seksualiteit en intimiteit
  De behoefte blijft bestaan, maar hoe ga je het gesprek hierover aan? We bieden praktisch inzetbare mogelijkheden die het welzijn van de bewoner kunnen vergroten.
 5. Boksen & Mindfulness: stimulerend in het maken van keuzes
  Ontdek de kracht van boksen en mindfulness in deze speciale workshop.
 6. Begeleidingsstijlen
  Tijdens deze workshop word je uitgenodigd om met elkaar het gesprek aan te gaan: herken jij jezelf in een begeleidingsstijl? Zet je een begeleidingsstijl bewust in?
14.45 uur Pauze
15.15 uur

Workshopronde II
Zie hierboven uit welke workshops je kunt kiezen.

16.15 uur

Plenaire afsluiting
Een interactieve afsluiting.

16.45 uur

Netwerkborrel

17.30 uur

Einde

Je kunt je tot vrijdag 22 september aanmelden.

Atlant en Amsterdam UMC starten nieuw onderzoek naar begeleidingsstijlen syndroom van Korsakov

Atlant en Amsterdam UMC starten nieuw onderzoek naar begeleidingsstijlen syndroom van Korsakov met subsidie van €90.000,- van het Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum heeft € 90.000,- toegekend voor een onderzoeksvoorstel van Atlant medewerkers Ineke Gerridzen, Yvonne Zwaagstra, Eline Böhner, én Cees Hertogh en Marja Depla van de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC. Dit onderzoeksvoorstel omvat verdiepend onderzoek naar de begeleidingsstijlen van zorgmedewerkers in de langdurige zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en zal de komende 3 jaar worden uitgevoerd.

Aanleiding van dit onderzoek

In een kwalitatieve deelstudie van het promotieonderzoek van specialist ouderengeneeskunde Ineke Gerridzen werden drie opvattingen gevonden over wat volgens zorgmedewerkers goede zorg voor verpleeghuisbewoners met Korsakov inhoudt:

 1. samen met de bewoners het dagelijks leven doen (en daarin samen plezier hebben);
 2. standvastig zijn (en afstand tot de bewoners bewaren);
 3. de bewoners met respect behandelen (en zich verdiepen in hun gevoelens).

Uit een vervolgstudie, verricht door 4e-jaars HBO-V studenten van de HAN, bleek dat zorgmedewerkers zich voornamelijk associeerden met de opvatting ‘respectvol bejegenen’, gevolgd door ‘samen het dagelijks leven doen’ en als laatste ‘standvastig zijn’.

De onderzoekers gaan deze opvattingen nu verder onderzoeken. In het onderzoek gaan ze op zoek naar antwoorden op vragen als:

 • Hoe zetten zorgmedewerkers hun begeleidingsstijlen in?
 • Bieden deze begeleidingsstijlen hen voldoende ondersteuning in complexe situaties?
 • Hoe kunnen de begeleidingsstijlen uitgewerkt worden tot overdraagbare kennis voor zorgmedewerkers?

De begeleidingsstijlen zijn gebaseerd op de gevonden drie opvattingen over goede zorg.

In dit onderzoek wordt samen gewerkt met Regionale Expertise Centra (REC`s) voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Markenhof als Doelgroep Expertisecentrum (DEC)

Verpleeghuis Markenhof van Atlant is sinds 2022 een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) en onderdeel van het landelijk doelgroep expertisenetwerk Korsakov. De door het Korsakov Kenniscentrum toegekende subsidie heeft als doel het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek en verspreiden van kennis over deze gespecialiseerde zorg.

We kijken uit naar een waardevol onderzoek en een fijne samenwerking.

Op werkbezoek bij Atlant

Als expertisecentrum Gerontopsychiatrie en Korsakov delen we graag onze kennis met zorgprofessionals uit heel Nederland. Dat doen wij door middel van consultatie en advies, werkbezoeken, casuïstiek overleggen en vergeet ook onze webinars en netwerkbijeenkomsten niet. Dit keer stond er een werkbezoek met Altrecht op de planning. Hoe dat eruit ziet laten collega’s Jonieke Bredewold en Lottie van Dulmen je zien!

Wil jij ook op werkbezoek komen bij Atlant? Mail dan naar info@atlant.nl en wellicht zien we jullie de volgende keer.

Op weg naar een rookvrij Atlant

Op weg naar een rookvrij Atlant

Bij Atlant zijn we op weg naar een rookvrije organisatie. In afstemming met de centrale en lokale cliëntenraden, de ondernemingsraad en medewerkers zijn er hierover nieuwe afspraken gemaakt. Sinds 3 juli 2023 geldt er op het terrein van Atlant een rookverbod. Uitzondering hierop zijn aangewezen plaatsen.

Atlant wil ruimte geven aan bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers om zichzelf te zijn. Tegelijk willen we hen ook een veilige, gezonde en rookvrije woon- of werkplek bieden. We beseffen dat deze twee ambities met elkaar kunnen schuren. Ruimte voor de één, mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Wij zijn daarom niet tegen rokers, maar wel vóór een rookvrije organisatie.

Wat merkt u daarvan?

 • Sinds 1 mei 2023 geldt er op het terrein van Atlant een rookverbod voor medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers. Met uitzondering van aangewezen plaatsen.
 • Sinds 3 juli 2023 geldt dit rookverbod ook voor bewoners.
 • In het eigen appartement van bewoners mag niet meer worden gerookt.
 • Roken is voor bewoners toegestaan op het privébalkon of privétuin.
 • Ook bij in- en uitgangen van gebouwen mag niet meer gerookt worden.
 • Sinds 1 mei verkoopt Atlant geen tabaksproducten meer.
 • Wanneer bewoners of medewerkers willen stoppen met roken, helpt Atlant hier graag bij.
 • Het nieuwe rook(vrij)beleid wordt opgenomen in de huisregels van de locaties.

We realiseren ons dat het nieuwe rook(vrij)beleid voor de een goed nieuws is en voor de ander minder. Alleen gezamenlijk kunnen we invulling geven aan een prettige woon-en werkomgeving.

Landelijke ontwikkelingen

De gehele zorg in Nederland wordt rookvrij. Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken. Roken is een van de grootste veroorzakers van ziektes in ons land. De Rijksoverheid heeft daarom samen met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland een doel gesteld: een rookvrije generatie in 2040. Om hieraan bij te dragen hebben zorgorganisaties afgesproken om in 2030 rookvrij te zijn. De overheid heeft dit vastgelegd in de wet.

1 2 3 4 31