Een bijzondere mijlpaal voor Atlant: de zorgorganisatie is officieel erkend als doelgroep expertisecentrum (DEC) voor het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Gerontopsychiatrie + (GP+). Dit zijn drie van de in totaal acht ‘laag volume, hoog complex’ (LVHC) doelgroepen. Als DEC brengt Atlant, in samenwerking met het doelgroepnetwerk, de kwaliteit van zorg landelijk naar een hoger niveau. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoeningen. 
 
Voor elke LVHC doelgroep is een landelijk doelgroepnetwerk ontwikkeld om de kwaliteit van zorg en welzijn en de kennisinfrastructuur goed te houden, te verbeteren en te versterken. Elk doelgroepnetwerk bestaat uit Doelgroep Expertisecentra (DEC’s), Regionale Expertisecentra (REC’s) en een kenniscentrum.  

Ester Willemse, directeur expertisecentra bij Atlant, vertelt over de doelgroepnetwerken: “We werken binnen deze drie doelgroepnetwerken intensief samen met vele andere professionals en organisaties. We wisselen kennis en ervaring uit, bouwen aan nieuwe (kennis)producten en dragen zo ons steentje bij om deze specialistische zorg elke dag een beetje beter te maken. Ieder vanuit zijn eigen expertise. En samen met vele anderen.” 

Bevorderen kwaliteit van zorg en welzijn 
Omdat het volume van deze groepen laag is (maximaal 1.500 mensen in Nederland) is er relatief weinig kennis en zijn er nog weinig experts in Nederland en daarbuiten. Juist daarom is het zo belangrijk dat hier nieuwe kennis wordt vergaard en gedeeld. Atlant, dat inmiddels 130 jaar bestaat, levert al jarenlang zorg, begeleiding en behandeling op deze specifieke vakgebieden. Daarom is er al veel kennis en ervaring in huis. Deze kennis wordt aangevuld met nieuwe inzichten en expertise die voortkomt uit de wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken die Atlant uitvoert.  

Als DEC heeft Atlant niet alleen verantwoordelijkheden voor kwalitatief goede zorg, behandeling en begeleiding binnenshuis maar ook buitenshuis. Zo biedt de organisatie consultatie, ondersteuning en advies aan andere (zorg)organisaties die met mensen met deze complexe aandoeningen werken. Door het delen van kennis, inzichten en expertise krijgen zorgprofessionals in Nederland goede handvatten om met de complexe zorgvraag om te gaan. Dit leidt er ook toe dat mensen met deze ziekten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Wanneer dit geen mogelijkheid meer is helpt Atlant, in samenwerking met de andere DEC’s, bij het vinden van de juiste plek. Ook voor de mensen met de meest complexe zorgvraag waarbij het vinden van een passende woonomgeving een uitdaging is.

Peter Bosselaar, bestuurder van Atlant, is trots op de erkenning als DEC voor deze drie specifieke doelgroepen: “De combinatie van jarenlange ervaring en opgebouwde kennis bij onze medewerkers maakt dat we zorg van hoog niveau leveren. Dat we als expertisecentrum benoemd zijn voor drie specifieke doelgroepen maakt ons enorm trots. Het is bijzonder dat we deze positie in de langdurige zorg in Nederland hebben en we zijn ons ervan bewust welke verantwoordelijkheden daarbij horen.” 

Een zeer complexe zorgvraag vraagt om zorg op maat 
Bij het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en GP+ is de zorgvraag zeer complex. Zowel op lichamelijk als psychisch gebied komen grote uitdagingen naar voren.  

Syndroom van Korsakov 
Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt bij een ernstig gebrek aan vitamine B1. Het komt vooral voor bij ernstig alcoholmisbruik gepaard met zelfverwaarlozing en slecht eten maar kan ook ontstaan door bijvoorbeeld anorexia, zwangerschapsbraken of een maagverkleining. Mensen met het syndroom van Korsakov hebben ernstige geheugenstoornissen en grote problemen met het plannen en organiseren van de dagelijkse activiteiten. Gedragsproblematiek, zoals agitatie en ontremming, komt veel voor. Daarnaast zijn er veel bijkomende lichamelijke en psychische ziektes. Atlantlocatie Markenhof biedt zorg, behandeling en begeleiding aan 140 bewoners met het syndroom van Korsakov. De leefomgeving is aangepast aan de specifieke behoeften van de bewoners met het syndroom van Korsakov. 

Ziekte van Huntington 
De ziekte van Huntington is een neurologische aandoening met een erfelijk karakter. Het is een progressieve aandoening waarbij in bepaalde hersengebieden cellen afsterven, wat zorgt voor gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen. Dit leidt tot lichamelijke en psychische problemen. De meest in het oog springende verschijnselen van de ziekte van Huntington zijn de motorische stoornissen, bestaande uit ongecontroleerde en willekeurige bewegingen. Gedragsproblemen die veelal voorkomen zijn ontremming, dwangmatigheid en prikkelbaarheid. Er is een verhoogde kans op het ontstaan van psychiatrische stoornissen. Atlantlocatie Heemhof biedt zorg, behandeling en begeleiding aan 63 mensen met de ziekte van Huntington. Zowel de fysieke omgeving als het leefmilieu op de afdelingen is speciaal ingericht voor mensen met deze ziekte.  

Gerontopsychiatrie+   
Mensen met een gerontopsychiatrie+ zorgvraag kunnen een breed scala aan mentale gezondheidsproblemen hebben. Het is een diverse groep mensen, die gemiddeld jonger is dan de reguliere verpleeghuisbewoner en als gemene deler een psychiatrische voorgeschiedenis heeft. Naast de psychiatrische problematiek zijn er ook op andere levensdomeinen problemen zoals gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of sociale betrokkenheid. De multiproblematiek is zo sterk aanwezig dat reguliere zorg niet (meer) volstaat. Atlantlocatie Marken Haven biedt zorg, behandeling en begeleiding aan 70 mensen met een GP+ zorgvraag. Marken Haven heeft drie specifieke therapeutische leefmilieus; het structureerde leefmilieu, het beschermende leefmilieu en het regie-bevorderende leefmilieu. Geheel afgestemd op de behoeften van de bewoners.  

Delen: