Aanmeldingscriteria; Gerontopsychiatrie

Doelgroepdefiniëring

Kenmerkend voor de doelgroep GP (Gerontopsychiatrie) is dat deze baat heeft bij een therapeutisch woonleefklimaat gericht op wonen, welzijn en passende dagbesteding.

Het betreft cliënten die voldoen aan de volgende criteria:

  • Aanwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld waarvan de diagnostiek is afgerond,
  • waarbij op herstel gerichte behandeling al heeft plaatsgevonden,
  • met een gecombineerde zorgbehoefte op psychisch, sociaal en/of somatisch gebied,
  • met gedrag dat beïnvloedbaar is in de verpleeghuissetting en met de professionele behandeling die daarbinnen te bieden is (binnen de geldende wet- en regelgeving).

Er is geen leeftijdscriterium. In de praktijk zullen de meeste cliënten boven de 50 jaar zijn.

De doelgroep kan onderscheiden worden in twee subgroepen:

  • Cliënten met een primair psychiatrisch ziektebeeld en/of gedragsproblematiek, die afhankelijk zijn van verpleeghuiszorg.
  • Maar ook andersom: cliënten die verpleeghuiszorg behoeven vanwege een primair somatische/neurologische aandoening, in combinatie met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

    Mogelijke herkomst van deze populatie cliënten

  • Cliënten met een psychiatrische stoornis/aandoening die al jaren in behandeling zijn (geweest) binnen de GGZ en die bij het ouder worden door regieverlies, afnemende mobiliteit, wegvallen van sociale relaties en toenemende ADL afhankelijkheid niet meer in staat zijn tot een zelfstandig leven. De behandeling binnen de intramurale psychiatrie is niet meer noodzakelijk, maar er is wel behoefte aan 24 uurs zorg en begeleiding, zoals deze op een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling geboden kan worden.
  • Cliënten uit reguliere woonzorgcentra en verpleeghuizen, die daar vanwege psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen niet (meer) opgevangen kunnen worden.